Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2016, 20194Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 15 april 2016, nr. ETM/TM/16053474, houdende wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 (pakket 2016-2)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage bij het besluit van de Minister van Economische Zaken van 3 november 2014, DGETM-TM/14179469, houdende vaststelling van het Nationaal Frequentieplan 2014 (Nationaal Frequentieplan 2014)1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de frequentietabel worden de regels, luidende

470

MHz

     
   

BS

Omroep, DVB-T 5.291A 5.296

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep via veiling of vergelijkende toets.

   

lms

Landmobiele communicatie, DAV, reportageverbindingen 5.291A 5.296

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur 5.291A 5.296

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

608

MHz

     
   

RAS

Radio-astronomie

Aangewezen voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

   

ms

Mobiele communicatie, laagvermogen audioverbindingen

Beperkt vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

614

MHz

     
   

BS

Omroep, DVB-T 5.291A 5.296

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep via veiling of vergelijkende toets.

   

lms

Landmobiele communicatie, DAV, reportageverbindingen 5.291A 5.296

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur 5.291A 5.296

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

790 MHz

vervangen door:

470

MHz

     
   

BS

Omroep, DVB-T (tot 1 januari 2020) & DVB-T2 5.291A 5.296

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep via veiling of vergelijkende toets.

   

lms

Landmobiele communicatie, DAV, reportageverbindingen 5.291A 5.296

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur 5.291A 5.296

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

608

MHz

     
   

RAS

Radio-astronomie

Aangewezen voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

   

ms

Mobiele communicatie, laagvermogen audioverbindingen

Beperkt vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

614

MHz

     
   

BS

Omroep, DVB-T (tot 1 januari 2020) & DVB-T2 5.291A 5.296

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep via veiling of vergelijkende toets.

   

lms

Landmobiele communicatie, DAV, reportageverbindingen 5.291A 5.296

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur 5.291A 5.296

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

790 MHz

ARTIKEL II

Aan annex 4 wordt in de alfabetische volgorde toegevoegd:

DVB-T2 – Second generation digital terrestrial television broadcasting system / Tweede generatie van systeem voor digitale TV omroep.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2017.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL, Rotterdam. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

TOELICHTING

Nationaal Frequentieplan

Bij besluit van 3 november 2014 is op grond van artikel 3.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet het Nationaal Frequentieplan 2014, hierna ‘NFP’, vastgesteld. In het NFP licht de rijksoverheid de systematiek van de ordening van het frequentiespectrum toe, en beschrijft de doelstellingen van het frequentiebeleid en -beheer; het vermijden van interferentie (storing) tussen frequentiegebruikers is hierbij de hoofddoelstelling.

Het belangrijkste onderdeel van het NFP is de frequentietabel waarin per frequentieband wordt aangegeven voor welk type gebruik deze band bestemd is en volgens welk verdeelmechanisme deze band beschikbaar wordt gesteld voor het radiospectrum. Op basis van dit plan wordt de vergunningverlening, het gebruik en het beheer van het spectrum uitgevoerd. Het Nationaal Frequentieregister (NFR) geeft nadere informatie omtrent laatstgenoemde zaken.

Aanleiding en inhoud van het besluit

Na een periode van 15 jaar loopt op 31 januari 2017 de vergunning voor commerciële digitale ethertelevisie (in de frequentieruimte 470 – 790 MHz) af. Er is besloten om deze vergunning middels een veiling opnieuw uit te geven voor een periode van 13 jaar. De huidige bestemming in het NFP voor deze frequentieruimte is omroep, DVB-T. Op termijn zal echter introductie van de nieuwe standaard DVB-T2, de opvolger van DVB-T, plaatsvinden. Een doelmatig frequentiegebruik is ermee gediend dat DVB-T niet meer na 1 januari 2020 wordt gebruikt. Het vrijmaken van de 700 MHz-band heeft tot gevolg dat er minder frequentieruimte beschikbaar is voor digitale ethertelevisie. DVB-T2 maakt efficiënter gebruik van het schaarse spectrum. Door over te stappen naar DVB-T2 kan met minder frequentieruimte toch een goede dienst aan de eindgebruiker worden aangeboden. Met DVB-T is dit niet mogelijk.

Nederland staat hier niet alleen. Ook andere EU-lidstaten maken de overstap naar DVB-T2. Met deze wijziging van het NFP wordt DVB-T2 aan de bestemming toegevoegd. Daarmee wordt het ook mogelijk om DVB-T2 in te zetten in de betreffende frequentieruimte. Verder is het alleen toegestaan om DVB-T te gebruiken tot 1 januari 2020, na deze datum mag DVB-T niet meer worden ingezet in de betreffende frequentieruimte. Vanaf dan geldt uitsluitend de DVB-T2 standaard.

Om deze wijziging mogelijk te maken wordt aan annex 4 de definitie van DVB-T2 toegevoegd.

Openbare consultatie

Dit besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat dit voorgenomen besluit zes weken als ontwerp ter inzage heeft gelegen zodat een ieder zijn of haar zienswijze hierop kon geven. Dit besluit is via de website www.internetconsultatie.nl in ontwerpvorm voor reactie aangeboden van 12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016. Het voorgenomen besluit was onderdeel van een breder pakket dat is geconsulteerd, te weten het ontwerp-bekendmakingsbesluit dat bepaalt dat de vergunning via de procedure van veiling wordt verdeeld en dat tevens de vergunning vaststelt, met de rechten en plichten van de toekomstige vergunninghouder en de ontwerp-aanvraagregeling dat regels stelt omtrent de aanvraag- en veilingprocedure. Op het gehele pakket zijn in totaal elf reacties ontvangen. Zeven van deze reacties hadden betrekking op de in te zetten technologie, met als belangrijkste opmerking dat niet voldoende uit het ontwerpbesluit is gebleken dat het gebruik van andere technologieën dan omroeptechnologieën niet is toegestaan. Deze zorg lijkt met name te zijn ingegeven door eventuele toekomstige Europese ontwikkelingen met betrekking tot bestemming en gebruik van de zogenoemde sub-700 MHz-band (470 MHz – 694 MHz). Om deze reden heeft aanpassing van het ontwerpbesluit plaatsgevonden. De huidige bestemming van het NFP voor deze frequentieruimte is omroep, met DVB-T als verbijzondering, en blijft dat ook tot 1 januari 2020. Vanaf 1 januari 2020 is het niet meer toegestaan om DVB-T nog te gebruiken in de betreffende frequentieruimte. Daarnaast is DVB-T2 toegevoegd aan de bestemming en kan vanaf het moment van vergunningverlening worden ingezet. Met deze afbakening moet voldoende duidelijk zijn dat de betreffende frequentieruimte niet gebruikt mag worden voor andere technologieën dan DVB-T of DVB-T2. Mocht gedurende de looptijd van de vergunning blijken dat een opvolger c.q. verdere ontwikkeling zich aandient voor DVB-T2, dan zal bekeken worden of de bestemming daarop moet worden aangepast.

In één reactie werd aangegeven dat de toewijzing van de frequentieruimte aan alleen omroep te beperkt zou zijn en dat ook frequentieruimte bestemd zou moeten worden voor lokale distributie van videobeelden naar grote (led) schermen. In reactie hierop kan worden aangegeven dat de frequentieruimte 470 – 790 MHz altijd al de bestemming omroep had. Wel is het mogelijk om de band op secundaire basis te gebruiken voor reportageverbindingen en laagvermogen audioverbindingen (draadloze microfoons). De band is niet bestemd voor permanente draadloze videoverbindingen.

Gevolgen voor de regeldruk

Er zijn geen regeldrukgevolgen. Met deze wijziging wordt, naast de al voorgeschreven technologie, te weten DVB-T, nog een technologie voorgeschreven, namelijk DVB-T2. Vanaf 1 februari 2017 kan DVB-T2 in alle beschikbare allotments worden gebruikt, omdat de laag- en allotmentindeling gebaseerd is op deze technologie. Gelet hierop ligt het in de rede om deze technologie ook voor te schrijven.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp