Vastgesteld bestemmingsplan “Hogehoek” Oeffelt

Logo Boxmeer

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat de gemeenteraad op 7 april 2016 het bestemmingsplan “Hogehoek” (5441 XE) ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een herverkaveling zodat aan de Kuipersstraat in plaats van vier vrijstaande zes halfvrijstaande en een vrijstaande woning gebouwd kunnen worden.

Met ingang van 20 april 2016 ligt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.boxmeer.nl/bestemmingsplannen.

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan tot en met 31 mei 2016 bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door diegenen die ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 1 juni 2016, tenzij voor die datum naast beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte, Economie en Vergunningen.

Naar boven