Verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam (N33-Midden), Voornemen om een milieueffectrapportage op te stellen, ministerie van Infrastructuur en Milieu

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt het voornemen bekend om een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het project N33 Zuidbroek – Appingedam.

Waarom dit voornemen?

Een goede bereikbaarheid via een robuuste infrastructuur is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven, werkgelegenheid, voorzieningen en bevolking.

De bereikbaarheid van het gebied via de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam is niet optimaal. De reden hiervan is dat op een aantal locaties de weg gelijkvloerse kruisingen heeft en er gedeeltelijk een snelheidsbeperking geldt (70 km/uur). Daarnaast kent de weg een relatief hoog aandeel vrachtverkeer (15-20%), waardoor de werkelijk gereden snelheid meestal onder de geldende maximumsnelheid van 100 km/uur ligt.

Het project Verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam heeft twee doelen:

 • het verbeteren van de bereikbaarheid van en naar de Eemsdelta via de N33-Midden zodanig dat dit bijdraagt aan de versterking van de regionale economie en de leefbaarheid van de regio;

 • de verkeersveiligheid op de N33-Midden te verbeteren zodat deze voldoet aan de landelijke eisen voor verkeersveiligheid in 2030.

Voorkeursalternatief

De N33-Midden wordt aangepast naar een weg met 2 rijbanen en 2 rijstroken per rijbaan. Deze aanpassing begint net ten zuiden van het knooppunt Zuidbroek en gaat door tot aan de aansluiting N362 (Holeweg) ten zuiden van Appingedam. De maximumsnelheid wordt 100 km/uur.

In de uit te voeren verkenning is er nog een aantal keuzes te maken:

 • de wijze van verdubbeling (aan welke zijde de verdubbeling plaatsvindt);

 • de exacte tracering tussen Siddeburen en de aansluiting op de N362;

 • het aantal en de vormgeving van aansluitingen op het onderliggend wegennet;

 • de overgang van de aansluitende wegvakken op de N33.

In deze verkenning worden de relevante en onderscheidende effecten van de ontwikkelde alternatieven in beeld gebracht.

Procedure

De kennisgeving vormt het begin van de m.e.r.-procedure. Samen met dit voornemen is ook een voorstel voor de notitie van Reikwijdte en Detailniveau van het MER beschikbaar. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt beschreven welke milieuaspecten worden onderzocht in het Milieueffectrapport (MER), hoe deze aspecten worden onderzocht en hoe het uiteindelijke voorkeursalternatief wordt beoordeeld. In de daaropvolgende fase, de planuitwerkingsfase, wordt het voorkeursalternatief nader uitgewerkt volgens de in de Tracéwet vastgestelde procedure. Onderdeel van de m.e.r.-procedure is het opstellen van een milieueffectrapport. In dit rapport worden de milieueffecten van de alternatieven en de verdere uitwerking van de milieueffecten in het voorkeursalternatief in kaart gebracht. Deze kennisgeving maakt het voornemen voor het opstellen van dit rapport bekend. U kunt uw zienswijzen op dit voornemen kenbaar maken, zodat de minister uw zienswijzen kan meenemen bij het opstellen van het milieueffectrapport. Als u reageert op dit voornemen, dan zult u in de zomer van 2016 worden geïnformeerd over de uitkomsten.

De besluitvorming om tot de verdubbeling te komen, vindt plaats op basis van de Tracéwet. Het eerste formele besluit daartoe is het Ontwerptracébesluit en vervolgens het Tracébesluit. Beide besluiten worden door de minister vastgesteld. Het Ontwerptracébesluit vindt volgens de huidige planning plaats in 2017 en het Tracébesluit in 2018. In het Ontwerptracébesluit wordt het voorkeursalternatief – mede vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid – planologisch vastgelegd. De minister van Infrastructuur en Milieu zal de ingediende zienswijzen naar aanleiding van dit voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapportage ook betrekken bij de totstandkoming van het Ontwerptracébesluit. Het milieueffectrapport en het Ontwerptracébesluit zullen later samen ter inzage worden gelegd, waarbij opnieuw de mogelijkheid bestaat tot het indienen van een zienswijze.

Wat willen we graag van u weten?

We zijn met name geïnteresseerd in beantwoording van de volgende vragen:

 • Wat mag volgens u niet worden vergeten in het verdere onderzoek?

 • Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces?

 • Wat moet volgens u ten behoeve van het milieueffectrapport worden onderzocht?

 • Op welke wijze wilt u bij de ontwikkeling van het ontwerptracébesluit, waaronder ook het milieueffectrapport, worden betrokken?

We stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten.

Hoe kunt u reageren?

U kunt van 21 april tot en met 2 juni 2016 reageren. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal. Dit kan via www.platformparticipatie.nl/zuidbroekappingedam. Schriftelijk reageren kan ook. U kunt uw zienswijze sturen aan de Directie Participatie, N33 Zuidbroek – Appingedam, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Zodra uw zienswijze is ontvangen, ontvangt u daarvan een bevestiging.

Informatiebijeenkomsten

Voor belangstellenden worden twee informatiebijeenkomsten in de regio georganiseerd. De bijeenkomsten zijn van 17.00 uur tot 20.30 uur. U krijgt informatie over de aanleiding van het project, de uit te voeren onderzoeken, het te doorlopen proces en de te volgen procedure. Deskundigen geven antwoord op uw vragen. Tijdens de informatiebijeenkomsten kunt u een mondelinge zienswijze indienen bij een notulist.

De bijeenkomsten worden gehouden op de volgende data en locaties:

 • dinsdag 10 mei 2016 in zalencentrum Rehoboth, Oudeweg 70 te Siddeburen;

 • woensdag 11 mei 2016 in Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77 te Appingedam.

Om 17.30 uur, 18.30 uur en 19.30 uur vinden er plenaire presentaties plaats.

Waar vindt u meer informatie?

Het voornemen en de achtergrondinformatie vindt u op: www.platformparticipatie.nl/zuidbroekappingedam.

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u ook terecht op de website van het project: www.rijkswaterstaat.nl/N33-zuidbroek-appingedam.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het project N33 Zuidbroek – Appingedam kunt u contact opnemen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis) of via 08008002@rws.nl. U kunt ook kijken op www.rijkswaterstaat.nl/N33-zuidbroek-appingedam. Met vragen over de procedure kunt u terecht bij de Directie Participatie, telefoon 070 456 89 99.

Naar boven