Provincie Zeeland - Eerste herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en eerste wijziging Verordening Ruimte Provincie Zeeland

Logo Zeeland

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 11 maart 2016 de eerste herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en de eerste wijziging van de Verordening Ruimte Provincie Zeeland vastgesteld. Deze herziening en wijziging hebben onder andere betrekking op het beleid voor zonneparken, kustbebouwing, landbouw en bedrijventerreinen in Zeeland. De documenten zijn te raadplegen op www.ruimtelijkplannen.nl en via de provinciale website www.zeeland.nl.

 

Beoordeling zienswijzen

De ontwerp eerste herziening Omgevingsplan Zeeland 2012 en 2018 en de ontwerp eerste wijziging Verordening Ruimte Provincie Zeeland hebben van 28 oktober 2015 tot en met 8 december 2015 ter visie gelegen ten behoeve van inspraak. Gedurende deze periode zijn er 26 zienswijzen ingekomen. Gedeputeerde Staten hebben de ingekomen zienswijzen afgewogen en van een reactie voorzien in de Antwoordnota herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en eerste wijziging van de Verordening Ruimte Provincie Zeeland van 2 februari 2016.

 

Gewijzigde vaststelling

Er is sprake van een gewijzigde vaststelling ten opzichte van het in procedure gebrachte ontwerp eerste herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en eerste wijziging Verordening Ruimte Provincie Zeeland. Naast wijzigingen vanwege ingekomen reacties zijn er ook ambtshalve wijzingen doorgevoerd. De wijzigingen zijn opgenomen in de Antwoordnota herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en eerste wijziging van de Verordening Ruimte Provincie Zeeland van 2 februari 2016.

 

Inwerkingtreding

De eerste herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en eerste wijziging Verordening Ruimte Provincie Zeeland treden met ingang van 15 april 2016 in werking.

 

Geen mogelijkheid van beroep

Tegen de inhoud van de eerste herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en de eerste wijziging van de verordening ruimte kan geen beroep worden aangetekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. E.W. de Koning telefonisch bereikbaar op 0118-631927 of per email via omgevingsplan@zeeland.nl.

 

 

Middelburg, 14 april 2016

Naar boven