Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 19524Overige mededelingen aan het wegverkeerVerkeersbesluit intrekken van de aanwijzing tot verplicht fiets-/bromfietspad en instellen verplicht fietspad (brommers niet toegestaan) langs diverse wegen in Maarssenbroek, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en Wethouders van Stichtse Vecht, overwegende

dat

het gewenst is de hierna volgende verkeersmaatregelen in te trekken dan wel in te stellen;

dat

de hierna te noemen wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente en bij de ge-meente Stichtse Vecht in beheer en onderhoud zijn;

dat

door het aanpassen van de plaats op de weg voor bromfietsers de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Uit landelijk onderzoek blijkt dat het veiliger is voor bromfietsers en voor fietsers dat een bromfiets op de rijbaan rijdt;

dat

conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg heeft plaatsgevonden met de contactpersoon van politie en deze positief heeft geadviseerd;

gelet

 • op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

 • op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • op het besluit van maart 2013 (Algemeen Mandaat) waarbij aan Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid is opgedragen tot het nemen en uit laten voeren van maatregelen als bedoeld in de WVW 1994 (het RVV 1990 en BABW inbegrepen);

 • op het besluit van de raad van Stichtse Vecht van 1 oktober 2013, bij vaststelling van deel A van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) om de regel “Bromfiets op de Rijbaan” in beginsel overal binnen de bebouwde kom van toepassing te verklaren;

 • op het besluit van de raad van Stichtse Vecht van 29 maart 2013, bij vaststelling van deel C van het GVVP, de nota “Langzaam Verkeer” om de uitzonderingen op de regel “Bromfiets op de Rijbaan” te beperken tot een aantal nader in de nota “Langzaam Verkeer” omschreven doorsteken tussen de wijken.

Besluiten:

in de hierna volgende straten in Maarssenbroek de verkeersmaatregel 'verplicht fiets-/bromfietspad (G12a)' in te trekken en de verkeersmaatregel 'verplicht fietspad (G11)' in te stellen:

Antilopespoor, Bisonspoor, Bloemstede, Boomstede, Burgemeester Waverijnweg, Duivenkamp, Fazantenkamp, Floraweg, Kamelenspoor, Kometenweg, Maarssenbroeksedijk, Pauwenkamp, Reigerskamp, Safariweg, Spechtenkamp, Valkenkamp, Waterstede, Zebraspoor, Zwanenkamp.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

P.V. Koster

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Maarssen, 5 april 2016

Bezwaar maken

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.