Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2016, 19280Vergunningen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 maart 2016, kenmerk 944658-148323-PG, houdende wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet afbreking zwangerschap

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gezien de beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 juni 2012, kenmerk PG/E-3114847, waarbij een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet afbreking zwangerschap onder voorwaarden wordt verleend aan Fundashon Mariadal te Bonaire en gezien de brief van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport van 2 juli 2013, waarbij Fundashon Mariadal wordt medegedeeld dat zij voldoen aan alle voorwaarden en derhalve de vergunning nu zonder eerder gestelde voorwaarden van kracht is;

Gezien de brief van Fundashon Mariadal van 25 februari 2015, waarin om uitbreiding wordt verzocht van de vergunning met abortushulpverlening door de huisartsen in St. Eustatius en Saba;

Gezien het advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van 12 augustus 2015, waarin een negatief advies wordt uitgesproken voor St. Eustatius en een aantal voorwaarden voor Saba wordt voorgesteld, waaraan voldaan moet zijn alvorens tot uitbreiding van de vergunning kan worden overgegaan;

Gezien de brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 november 2015 waarin een negatief besluit is opgenomen aangaande de uitbreiding van de vergunning ten aanzien van St. Eustatius en waarin wordt medegedeeld dat Fundashon Mariadal aan een aantal voorwaarden moet voldoen alvorens wordt overgegaan tot het uitbreiden van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet afbreking zwangerschap ten aanzien van Saba;

Gezien de brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van 29 februari 2016, waarin wordt gesteld dat Fundashon Mariadal aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan;

Overwegende dat de vergunning tot het verrichten van behandelingen, gericht op het afbreken van zwangerschap aan Fundashon Mariadal te Bonaire moet worden uitgebreid met de huisartsen in Saba;

Besluit:

De vergunning tot het verrichten van behandelingen, gericht op het afbreken van zwangerschap aan Fundashon Mariadal te Bonaire, van 15 juni 2012, kenmerk PG/E-3114847, wordt uitgebreid in die zin, dat onder de huisartsen zoals in de vergunning genoemd met ingang van heden tevens wordt verstaan de huisartsen van het openbaar lichaam Saba, indien en voor zover Fundashon Mariadal met de betreffende huisarts door middel van een overeenkomst afspraken heeft gemaakt over de aard van de samenwerking, de afbakening, continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening en de wijze van verantwoording over de zorgverlening.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaar in te dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tav Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ DEN HAAG.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag volgende op de dag waarop het besluit is gedagtekend.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat:

  • de naam en het adres van de indiener

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit

  • grond van bezwaar