Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2016, 19151Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 april 2016, nr. WJZ/16042842, tot wijziging van de Regeling NVWA-tarieven, de Regeling tarieven Plantenziektenwet, de Dierproevenregeling 2014 en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met vaststelling van tarieven voor 2016

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU L 165);

Gelet op 94, 94a en 94b van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 9.1 van de Wet dieren, artikel 6a van de Plantenziektenwet en de artikelen 37 en 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling NVWA-tarieven wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 157,56’ vervangen door: € 161,34.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 28,26’ vervangen door: € 31,83.

3. Onderdeel c komt te luiden:

 • c. een bedrag van € 5,28 per certificaat of geleidebiljet indien een certificaat of geleidebiljet is aangevraagd via CLIENT Export.

B

In artikel 4, eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 28,26’ vervangen door: € 31,83.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 103,64’ vervangen door: € 106,13.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 37,03’ vervangen door: € 40,21.

3. Onderdeel c komt te luiden:

 • c. een bedrag van € 5,28 per certificaat of geleidebiljet indien een certificaat of geleidebiljet is aangevraagd via CLIENT Export.

4. Na onderdeel c wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • d. een bedrag van € 69,19 per digitale aanvullende officiële controle.

D

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 157,56’ vervangen door: € 161,31.

2. In onderdeel b, wordt ‘€ 28,26’ vervangen door: € 31,38.

E

Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

 • 1. Een retributie is verschuldigd voor administratieve afwikkeling van werkzaamheden verricht door een officiële dierenarts, een officiële assistent of een andere medewerker van de NVWA die betrekking hebben op

  • a. de behandeling en afhandeling van een aanvraag tot erkenning, toestemming of goedkeuring;

  • b. aangekondigde en vastgestelde periodieke controles met betrekking tot een erkenning, toestemming of goedkeuring;

  • c. inspectie of andere werkzaamheden in relatie tot export naar derde landen en de daarmee samenhangende eisen;

  • d. aanvullende officiële controles als bedoeld in bijlage A, bijlage B, onderdelen k en q, en bijlage C, onderdeel I, onder d.

 • 2. De retributie, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend op basis van het totaal aantal bestede uren op locatie volgens onderstaande tabel.

  Netto inspectietijd op locatie

  Tarief

  15 minuten – 1 uur

  € 31,83

  > 1 uur – 2 uur

  € 63,66

  > 2 uur – 3 uur

  € 127,32

  > 3 uur – 4 uur

  € 190,98

  > 4 uur – 5 uur

  € 254,64

  > 5 uur – 6 uur

  € 318,30

  > 6 uur – 7 uur

  € 381,96

  > 7 uur – 8 uur

  € 445,62

  > 8 uur – 12 uren

  € 509,28

  > 12 uren – 16 uren

  € 572,94

  > 16 uren – 20 uren

  € 636,60

  > 20 uren – 24 uren

  € 700,26

  > 24 uren

  € 763,92

F

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 0,01138’ vervangen door ‘€ 0,01134’, wordt ‘€ 69,30’ vervangen door ‘€ 69,06’ en wordt ‘€ 533,30’ vervangen door: € 531,46.

2. In het derde lid wordt ‘€ 0,01479’ vervangen door ‘€ 0,01474’, wordt ‘€ 90,10’ vervangen door ‘€ 89,79’ en wordt ‘€ 693,30’ vervangen door: € 690,90.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 969,73’ vervangen door: € 966,38.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 1.939,50’ vervangen door: € 1.932,80.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 3.879,04’ vervangen door: € 3.865,62.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 5.826,52’ vervangen door: € 5.806,37.

4. Het vijfde lid vervalt.

G

Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7a

 • 1. In afwijking van artikel 7, tweede tot en met vierde lid, is de aanbieder voor de werkzaamheden die betrekking hebben op invoercontroles van dierlijke producten afkomstig uit Nieuw-Zeeland een retributie verschuldigd overeenkomstig de volgende bepalingen.

 • 2. Voor werkzaamheden welke plaatsvinden op een werkdag tussen 06:00 uur en 23:00 uur bestaat de retributie, bedoeld in het eerste lid, uit een tarief van € 0,00879 per kg, onderscheidenlijk per kg levend gewicht als het levende dieren betreft of levende producten, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 53,53 en ten hoogste € 411,88 in rekening wordt gebracht.

 • 3. Voor werkzaamheden welke plaatsvinden tussen 23:00 en 06:00 uur of op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag bestaat de retributie, bedoeld in het eerste lid, uit een tarief van € 0,01142 per kg, onderscheidenlijk per kg levend gewicht als het levende dieren of levende producten betreft, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 69,59 en ten hoogste € 535,45 in rekening wordt gebracht.

 • 4. In afwijking van het tweede lid bedraagt de maximale retributie voor een te controleren partij producten afkomstig van pluimvee, die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoed:

  • a. € 748,94 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee tot 500 ton;

  • b. € 1.497,92 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee tot 1.000 ton;

  • c. € 2.995,86 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee tot 2.000 ton;

  • d. € 4.499,94 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee vanaf 2.000 ton.

H

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 60,90’ vervangen door: € 63,60.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 60,90’ vervangen door ‘€ 63,60’ en wordt ‘€ 30,45’ vervangen door: € 41,50.

3. In het derde lid wordt ‘€ 5,83’ vervangen door: € 5,57.

4. Het vierde lid komt als volgt te luiden:

 • 4. In afwijking van het eerste lid is een retributie verschuldigd van € 596,38 indien de werkzaamheden betrekking hebben op de beoordeling van de tekst van een certificaat ten behoeve van de vaststelling van het desbetreffende certificaat. Indien de werkzaamheden betrekking hebben op de beoordeling van een tekst van een certificaat dat na vaststelling ter beschikking staat aan eenieder is een retributie verschuldigd van € 200,00.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 317,71’ vervangen door: € 327,32.

6. In het zesde lid wordt ‘€ 162,40’ vervangen door: € 165,10.

I

In artikel 11, eerste lid, wordt ‘€ 1,63’ vervangen door: € 1,59.

J

In artikel 12, eerste lid, wordt ‘€ 496,65’ vervangen door: € 543,28.

K

In artikel 13, aanhef, wordt ‘€ 226,06’ vervangen door: € 254,63.

L

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 74,05’ vervangen door: € 80,42.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 37,03’ vervangen door: € 40,21.

M

In artikel 15, aanhef, wordt ‘€ 37,03’ vervangen door: € 40,21.

N

In artikel 16 wordt ‘€ 28,26’ vervangen door: € 31,38.

O

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt na ‘de aanvrager’ toegevoegd: of betrokkene.

2. Onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het slot van onderdeel b, worden drie onderdelen toegevoegd, luidende:

 • c. voor de activiteiten in verband met de wederinvoer van een door een derde land geweigerde partij uit de Europese Unie afkomstige producten in Nederland als bedoeld in artikel 15 van richtlijn nr. 97/78/EG;

 • d. voor controles die betrekking hebben op activiteiten als bedoeld in de artikelen 18, 19, 20 of 21 van verordening (EG) 882/2004;

 • e. voor activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.42, tweede lid en 8.12, aanhef, onderdeel e, van de Regeling handel levende dieren en levende producten.

P

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘€ 8,48’ vervangen door: € 9,55.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘€ 11,10’ vervangen door: € 12,06.

3. In het derde lid, onderdeel a, wordt ‘€ 28,26’ vervangen door: € 31,38.

4. In het derde lid, onderdeel b, wordt ‘€ 37,03’ vervangen door: € 40,21.

5. In het vierde lid, onderdeel b, wordt ‘€ 36,73’ vervangen door: € 41,38.

Q

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 18,27’ vervangen door: € 19,08.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 9,14’ vervangen door: € 12,45.

R

Aan bijlage B wordt, onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het slot van onderdeel q, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • r. werkzaamheden ten behoeve van het erkennen van bedrijven met een verwaarloosbaar risico op klassieke scrapie en bedrijven met een gecontroleerd risico op klassieke scrapie als bedoeld in artikel 15 van verordening (EG) nr. 999/2001.

ARTIKEL II

De Regeling tarieven Plantenziektenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 186,21’ vervangen door ‘€ 194,32’ en wordt ‘€ 1,59’ vervangen door: € 1,62.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 249,82’vervangen door ‘€ 252,62’, wordt ‘€ 384,30’ telkens vervangen door ‘€ 388,64’ en wordt ‘€ 2,13’ vervangen door: € 2,11.

B

In artikel 2a wordt ‘€ 210,79’ vervangen door: € 199.99.

C

Artikel 2b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘€ 1,26’ vervangen door ‘€ 1,47’, wordt ‘€ 6,30’ vervangen door ‘€ 7,35’ en wordt ‘€ 1.260,00’ vervangen door: € 1.470,00.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘€ 6,60’ vervangen door ‘€ 7,79’, wordt ‘€ 6,60’ vervangen door ‘€ 7,79’ en wordt ‘€ 6.600,00’ vervangen door: € 7.790,00.

3. In het tweede lid, onderdeel c, wordt ‘€ 0,51’ vervangen door ‘€ 0,60’, wordt ‘€ 5,10’ vervangen door ‘€ 6,00’ en wordt ‘€ 510,00’ vervangen door: € 600,00.

4. In het derde lid wordt ‘€ 39,08’ vervangen door: € 39,75.

D

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 281,70’ vervangen door: € 291,48.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 377,95’ vervangen door: € 377,64.

E

In artikel 3a wordt ‘€ 23,52’ vervangen door: € 25,45.

F

In artikel 4 wordt ‘€ 176,32’ vervangen door: € 165,10.

G

In artikel 5 wordt ‘€ 5,68’ vervangen door: € 63,60.

H

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1.106,20’ vervangen door: € 1.125,44.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 191, 08’ vervangen door: ‘€ 194,32’ en wordt ‘€ 1,59’ vervangen door: € 1,62.

3. In het derde lid wordt ‘€ 241,40’ vervangen door: € 242,90.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 176,32’ vervangen door: € 165,10.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 1.089,85’ vervangen door: € 1.125,44.

6. In het zesde lid wordt ‘€ 107,30’ vervangen door: € 111,72.

7. In het zevende lid wordt ‘€ 107,30’vervangen door ‘€ 111,72’ en wordt ‘€ 52,71’ vervangen door: € 54,88.

ARTIKEL III

In artikel 2, tweede lid, van de Dierproevenregeling 2014 wordt ‘€ 1.783,73’ vervangen door: € 1.883,30.

ARTIKEL IV

De Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4.5 wordt ‘€ 127,50’ vervangen door ‘€ 132,79’ en wordt ‘€ 130,51’ vervangen door: € 136,02.

B

Artikel 8.12 komt als volgt te luiden:

Artikel 8.12

Het verschuldigde tarief aan de Minister van Economische Zaken voor een aanvraag tot vrijstelling van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 38 van de wet bedraagt:

 • a. indien advies aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt gevraagd: € 3.922,80;

 • b. indien geen advies aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden behoeft te worden gevraagd: € 1.297,80.

ARTIKEL V

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2016.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 april 2016

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

TOELICHTING

1. Algemeen

Deze regeling strekt tot herziening van de tarieven voor keurings- en controlewerkzaamheden die ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) verrichten in het kader van veterinaire en hygiëneregelgeving, de Dierproevenregeling 2014, de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Regeling tarieven Plantenziektenwet. Het betreft werkzaamheden die de NVWA uitvoert op grond van de Europese wetgeving, dan wel op verzoek van en in het belang van het bedrijfsleven.

Met de invoering van deze wijziging wordt een nieuwe stap gezet in de realisatie van het door het kabinet vastgestelde uitgangspunt (herziening retributiestelsel NVWA, Kamerstukken 2013–2014 nr. 33 835, 2) om de werkelijke kosten in rekening te brengen bij het bedrijfsleven.

Het streven naar kostendekkende tarieven leidt tot periodieke aanpassing van de retributies aan loon- en prijsontwikkelingen en aan aanpassingen in het toezicht, voor zover deze ontwikkelingen van invloed zijn op kosten die de NVWA maakt bij het verrichten van de hiervoor genoemde keuring- en toezichtwerkzaamheden.

De tariefsverhogingen zijn in overeenstemming met het rapport Maat houden en met verordening (EG) 882/2004 waaronder de in die verordening genoemde mogelijkheid om de werkelijke kosten in rekening te brengen.

Het op aanvraag afgeven van een certificaat of geleidebiljet via het CLIENT Export systeem voor export is een dienst die onder richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt valt. Het verrichten van de dienst wordt beperkt doordat in deze regeling de hoogte van het tarief voor het afgeven van een certificaat of geleidebiljet is beperkt door het stellen van een maximumtarief. De NVWA is de enige wettelijk aangewezen dienstverrichter van deze dienst van algemeen belang. Door de tariefbeperking wordt verzekerd dat iedere afnemer (een bedrijf dat exporteert) hetzelfde tarief betaalt en dat de afnemer niet meer betaalt dan redelijkerwijs nodig is gelet op de kosten van het verrichten van deze dienst. De tariefbeperking is daarom non-discriminatoir, noodzakelijk en evenredig.

2. Regeldrukeffecten

De regeling heeft geen effect op de regeldruk. Het betreft hier een wijziging van tarieven en retributies. Dit zijn financiële lasten en die vallen als zodanig buiten de definitie van regeldruk.

3. Vaste verandermomenten

Er wordt afgeweken van het beleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309). Deze afwijking is gerechtvaardigd, omdat er sprake is van indexeringen en van reparaties van onvolkomenheden (Artikel I, onderdeel A en C (artikelen (nieuw) 3, onderdeel c, en 5, onderdeel c, Regeling NVWA-tarieven).

4. Artikelen

Artikel I, onderdeel C (artikel 5, onderdeel d, Regeling NVWA-tarieven)

De voortschrijdende techniek heeft als voordeel dat voor sommige herinspecties een inspecteur niet meer ter plaatse hoeft te gaan. Via de digitale weg kan een herinspectie plaats vinden. Hiervoor is een retributie verschuldigd. Er kan gedacht worden aan inspecties waarbij bijvoorbeeld via een foto, offerte, bestelling, factuur of verklaring beoordeeld kan worden of een omissie is hersteld.

Artikel I, onderdeel E (artikel 6a Regeling NVWA-tarieven)

Dit artikel beoogt om de kosten van administratieve afwikkeling van werkzaamheden te retribueren. De hoogte van de retributie is gekoppeld aan het totaal bestede aantal uren dat door een officiële dierenarts, een officiële assistent of een andere medewerker van de NVWA aan een bedrijf wordt besteed tijdens een inspectiebezoek. Door de retributie te koppelen aan het door de NVWA aantal bestede uren op een locatie wordt de hoogte van de te betalen retributie inzichtelijk. Op deze manier is de tijd voor administratieve handelingen gestandaardiseerd voor alle bedrijven onafhankelijk van de individuele NVWA-medewerker.

In het geval dat de betreffende werkzaamheden op locatie door meerdere personen in gezamenlijkheid worden uitgevoerd, dan vormt de totale som van bestede uren de basis voor de hoogte van het tarief voor de administratieve afwikkeling van werkzaamheden.

In het eerste lid worden de werkzaamheden omschreven op basis waarvan de kosten als retributie voor administratieve afwikkeling daarvan in rekening kan worden gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan de behandeling van een aanvraag tot een erkenning of inspectie of andere werkzaamheden die betrekking hebben op export naar derde landen en daarmee samenhangende eisen. Van samenhangende eisen is bijvoorbeeld sprake in het geval dat een importerend land eisen stelt aan een vanuit Nederland te exporteren product. Zo kan de eis worden gesteld dat er jaarlijks audits bij het bedrijf dat producten exporteert uitgevoerd moet worden. Deze audits worden dan door NVWA verricht.

Artikel I, onderdeel G (artikel 7a Regeling NVWA-tarieven)

Op basis van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1084 van de Commissie van 18 februari 2015 tot goedkeuring namens de Europese Unie van bepaalde wijzigingen in de bijlagen II, V, VII en VIII bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland inzake sanitaire maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke producten (PbEU L175) worden de retributies die betrekking hebben op dierlijke producten afkomstig uit Nieuw-Zeeland gewijzigd. Om die reden is een artikel 7a, overeenkomstig de systematiek van artikel 7, ingevoegd. Het betreft hier alleen een korting op de import van dierlijke producten uit Nieuw-Zeeland. De retributie is verschuldigd voor keuringswerkzaamheden die genoemd zijn in bijlage C van de Regeling NVWA-tarieven en betrekking hebben op de import van dierlijke producten uit Nieuw-Zeeland.

Artikel I, onderdeel H (artikel 8, vierde lid, Regeling NVWA-tarieven)

In het kader van de export beoordeelt de NVWA teksten voor certificaten die moeten voldoen aan de eisen van het ontvangende land. In dit artikel is bepaald dat voor ieder totstandkomingsproces van een tekst dat leidt tot vaststelling van een certificaat een retributie verschuldigd is. Dit betekent dus ook dat in het geval een beoordeelde tekst op een later moment wordt aangepast er sprake is van een nieuwe beoordeling waarvoor opnieuw een retributie verschuldigd is. Met het oog op efficiëntie wordt door middel van een verlaagd tarief gestimuleerd dat reeds door de NVWA beoordeelde teksten worden gebruikt. Andere bedrijven kunnen bijvoorbeeld die beoordeelde teksten via digitale verspreiding gebruiken.

Artikel I, onderdeel O (artikel 19, onderdelen c, d en e, Regeling NVWA-tarieven)

Artikel 19 bevat een grondslag om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen. Aan dit artikel worden drie onderdelen toegevoegd.

Onderdeel c vloeit voort uit artikel 27, tweede lid, Verordening (EG) 882/2004. Op basis van dat artikel zijn lidstaten verplicht vergoedingen te innen voor activiteiten die betrekking hebben op de wederinvoer van een door een derde land geweigerde partij uit de Europese Unie afkomstige producten. Door de toevoeging van onderdeel c kunnen de werkelijke kosten die de NVWA hierbij maakt worden doorberekend aan de betrokkene bij de lading.

Onderdeel d betreft een verduidelijking van bestaande regelgeving. Hierbij gaat het om de, door de NVWA gemaakte, werkelijke kosten die betrekking hebben op activiteiten als bedoeld in de artikelen 18, 19, 20 of 21 van Verordening (EG) 882/2004. Door toevoeging van dit onderdeel wordt geëxpliciteerd dat de NVWA de werkelijke kosten van vernietiging, quarantaine, opslag, behandeling en het terug sturen van een partij dat niet aan de importeisen voldoet, in rekening kan brengen.

Middels onderdeel e worden de werkelijke kosten geretribueerd voor bijvoorbeeld het terugsturen of afzonderen van levende dieren, indien bij import van die dieren blijkt dat er niet voldaan is aan de voorwaarden van artikel 34, tweede lid, Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003. Ook dit betreft verduidelijking van bestaande regelgeving.

Artikel I, onderdeel R (bijlage B, onderdeel r, Regeling NVWA-tarieven)

Met dit artikel wordt, de uit de bestaande regelgeving voortvloeiende bevoegdheid om retributies met betrekking tot de erkenning van bedrijven voor export van fokschapen en -geiten, geëxpliciteerd. De erkenning van dergelijke bedrijven vloeit voort uit Europese verplichtingen. Voorheen waren de retributies gebaseerd op bijlage B, onderdeel i, ten behoeve van de transparantie is er nu gekozen voor een eigenstandige grondslag.

Artikel IV, onderdeel B (artikel 8.12 Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden)

Naast de indexering van de tarieven is het eerste lid over de betaling van voorschotten komen te vervallen. In de praktijk werd daar niet mee gewerkt.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam