Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 18466Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Zuidas-Ver- en nieuwbouw Prinses Irenestraat 31-33 en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 30 maart 2016 het bestemmingsplan Zuidas-Ver-en nieuwbouw Prinses Irenestraat 31-33 ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd vastgesteld.

Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

Bestemmingsplan

Het plangebied maakt onderdeel uit van het gebied dat bestuurlijk is aangewezen als grootstedelijk projectgebied Zuidas. Het plangebied van het bestemmingsplan Zuidas-Ver- en nieuwbouw Prinses Irenestraat 31-33 is gelegen aan de noordzijde van het grootstedelijk gebied Zuidas, op de locatie ten noorden van de Strawinskylaan, ten zuiden van de Prinses Irenestraat en ten westen van de Beethovenstraat.

Met het bestemmingsplan wordt voorzien in een conserverende regeling voor het huidige kantoorgebouw van 8.000 m² brutovloeroppervlak (bvo) en een regeling voor het toevoegen van kantoorprogramma en voorzieningen van in totaal circa 5.000 m² bvo. Het bestemmingsplan voorziet voorts in een regeling voor één ondergrondse bouwlaag ten behoeve van een parkeergarage met maximaal 63 parkeerplaatsen en een inpandige fietsparkeergarage voor minimaal 225 fietsen. Voor de gronden rond het gebouw maakt het bestemmingsplan een groene inrichting mogelijk. Hieronder valt tevens een plein, water, voet- en fietspaden en in- en uitritten ten behoeve van parkeervoorzieningen.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Zuidas-Ver- en nieuwbouw Prinses Irenestraat 31-33 met bijbehorende stukken en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, liggen met ingang van 14 april 2016 ter inzage op de hierna genoemde adressen totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken:

  • Het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum.

  • Stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuid.

Het bestemmingsplan Zuidas-Ver- en nieuwbouw Prinses Irenestraat 31-33 met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1407BPGST-VG01.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 15 april 2016 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Een belanghebbende kan met ingang van 15 april 2016 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit geen exploitatieplan vast te stellen.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Crisis- en herstelwet

Het betreft een project waarop afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam, 13 april 2016

burgemeester en wethouders,

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

mr. E.E. van der Laan

burgemeester