Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2016, 17761Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 31 maart 2016, nr. WJZ/16040517, tot openstelling voor het jaar 2016 van de Openstellingsregeling experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikelen 5, eerste lid, en 6, eerste lid, van het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking;

Besluit:

ARTIKEL I

Aan de in de bijlagen 1 en 2 van de Openstellingsregeling experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking opgenomen tabel wordt een regel toegevoegd, die met betrekking tot de te onderscheiden kolommen komt te luiden:

2.

2016

van maandag 2 mei 2016 om 09.00 uur tot en met donderdag 8 september 2016 om 17.00 uur

10

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31maart 2016

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

1. Algemeen

Deze regeling bepaalt voor ontheffingen als bedoeld in artikel 2 van het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking voor het jaar 2016 in welke periode het indienen van een aanvraag mogelijk is en hoeveel projecten voor het verlenen van een ontheffing in aanmerking komen.

Daartoe wordt de Openstellingsregeling experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking gewijzigd. In aanvulling op in de bijlagen 1 en 2 van die regeling vermelde openstelling voor het voorgaande jaar wordt een lid toegevoegd voor de periode van openstelling en het aantal projecten waarvoor een aanvraag om ontheffing in het jaar 2016 kan worden ingediend. Het aantal te verlenen ontheffingen is in het jaar 2016 gelijk gebleven aan het voorgaande jaar en bedraagt 10 ontheffingen voor projecten tot maximaal 10.000 afnemers en 10 ontheffingen voor projecten voor projectnetten.

Deze regeling heeft geen regeldruk effecten. De voorwaarden waaronder een ontheffing kan worden verkregen, liggen besloten in het bestaande Besluit experimenten duurzame elektriciteitsopwekking.

2. Vaste verandermoment

Deze regeling treedt niet op een vast verandermoment in werking. De reden hiervan is dat met deze regeling een spoedige openstelling van het besluit tot stand komt. Een spoedige openstelling voorkomt bij de doelgroep aanmerkelijke ongewenste private en publieke nadelen als bedoeld in aanwijzing 174, vierde lid, onderdeel a, van de Aanwijzingen voor de regelgeving. De aanvrager van een ontheffing wordt met deze regeling in staat gesteld in ieder geval voor het belasting- en subsidiejaar 2017 daadwerkelijk aan een experiment uitvoering te gaan geven, zodat de resultaten van de experimenten, zodra dat mogelijk is, kunnen worden benut in het belang van de ontwikkeling van decentrale duurzame elektriciteitsopwekking. De datum van inwerkingtreding doet geen afbreuk aan de belangen van derden.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp