Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2016, 17617Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “Heuvel 14 Hoogeloon”

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht, de gemeenteraad op 24 maart 2016 het bestemmingsplan “Heuvel 14 Hoogeloon” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van 1 ruimte-voor-ruimtewoning en de omzetting van een agrarische bestemming naar de woonbestemming aan de Heuvel te Hoogeloon. Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingebracht.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt inclusief bijbehorend raadsbesluit gedurende zes weken van 7 april tot en met 19 mei 2016 ter inzage bij het Klantcontact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. U kunt de stukken ook inzien via www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.BPH3020Heuvel14-VAST.

Beroep

Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door degene die een zienswijze heeft ingebracht én belanghebbend is en een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de terinzagelegging tot en met 19 mei 2016. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 7 april 2016. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Daan Liebregts van de afdeling Ontwikkeling (tel. 0497-361636).

 

Bladel, 5 april 2016

 

Burgemeester en wethouders van Bladel

voornoemd,

De secretaris, drs. E.L.C.M. Mol.

De burgemeester, mr. A.H.J.M. Swachten