Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 17070Overige mededelingen aan het wegverkeerVerkeersbesluit tijdelijke aanpassing verkeerscirculatie en snelheidsbeperking rond Polder Bethune en de dijkverbeteringswerkzaamheden aan de Nieuweweg in Tienhoven, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 37 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bedoelde tijdelijke plaatsingen en tijdelijke maatregelen met een langere duur dan vier maanden.

Het verkeersbesluit vloeit voort uit de plannen rond het ‘Dijkverbeteringsplan Nieuweweg en Waterleidingkade’ van Waternet in opdracht van het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek, te Tienhoven. De werkzaamheden rond de dijkverbetering zullen naar verwachting duren tot en met december 2016 (behoudens onvoorziene situaties).

Het verkeersbesluit omvat:

 • Het tijdelijk opheffen voor de Landweg en Griendweg geldende gesloten verklaring;

 • Het in stellen van eenrichtingscircuit via de route Landweg, Griendweg, Nieuweweg richting Zandpad, nader aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening: ‘Loosdrechtse plassen Nieuweweg, Tijdelijke verkeersmaatregelen, afzetting en omleiding’ (tekeningnummer 415.0246-001);

 • Het verlagen van snelheid van 60km/h naar 30km/h (bij werk in uitvoering) op de Nieuweweg.

Met dit verkeersbesluit wordt gedurende de werkzaamheden:

 • een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd;

 • de weggebruikers en passagiers, alsmede de werklieden, beschermd;

 • de veiligheid, in en rond Polder Bethune en de daarin liggende wegen te Tienhoven, gewaarborgd;

 • het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

 • de afwikkeling en doorstroming van het verkeer bevorderd.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze adviseert positief, mits de inrichting van de weg in overeenstemming is met hoofdstuk II, paragraaf 1 onder 1 uitvoeringsvoorschriften BABW.

Voorts is er op grond van artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met de Bewonersvereniging Belangen Bethune.

De situatietekening ‘Loosdrechtse plassen Nieuweweg, Tijdelijke verkeersmaatregelen, afzetting en omleiding (tekeningnummer 415.0246-001) is op te vragen bij de gemeente en is een bijlage bij dit verkeersbesluit.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente Stichtse Vecht tot het besluit gekomen om de verkeerscirculatie rond Polder Bethune te Tienhoven tijdelijk formeel aan te passen conform aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening ‘Loosdrechtse plassen Nieuweweg, Tijdelijke verkeersmaatregelen, afzetting en omleiding(tekeningnummer 415.0246-001) en de daar in verbeelde verkeerscirculatie en beperkingen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

P.V. Koster

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Maarssen, 29 maart 2016

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.