Verkeersbesluit, Gasthuis - Wolfshuis, gemeente Eijsden-Margraten

Logo Eijsden-Margraten

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten,

 

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, daartoe gemachtigd in artikel 18, lid 1 sub d Wegenverkeerswet 1994;

 

gelet op de ‘Mandaat- en machtigingsregeling van de gemeente Eijsden-Margraten 2014’

 

tweede wijziging van 5 juni 2014;

 

O v e r w e g e n d e,

 

dat in het landelijk overlegorgaan en stuurgroep Duurzaam Veilig is overeengekomen dat het gehele wegennet ingedeeld moet zijn in verkeersaders (Stroomwegen en Gebiedsontsluitingswegen) en verblijfsgebieden (Erftoegangswegen);

 

dat een dergelijke indeling, de zogenaamde wegcategorisering, via het Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan (GVVP) door de raad is vastgesteld op 22 oktober 2013;

 

dat de weg Gasthuis binnen de gemeente Eijsden-Margraten is gecategoriseerd als Erftoegangsweg buiten de bebouwde kom;

 

dat in de buurtschappen Gasthuis en Wolfshuis volgens de richtlijnen van het CROW geen sprake is bebouwde kommen;

 

dat het snelheidsregime voor een Erftoegangsweg buiten de kom is vastgesteld op 60 km/h;

 

dat de wegen ingericht dienen te worden aan de hand van de operationele richtlijnen van Duurzaam Veilig die bij de gewenste functie van de weg horen;

 

dat in eerste instantie bij aanvang van Duurzaam Veilig met behulp van sobere, kosten-effectieve maatregelen een duidelijke aanzet tot een Duurzaam Veilige inrichting werd gegeven;

 

dat destijds bij de invoering van Duurzaam Veilig en het op korte termijn realiseren van 60 km/h-gebieden in Nederland op sommige wegen, sommige punten en aansluitingen juist wel werd gekozen voor het regelen van voorrang uit oogpunt van veiligheid (bijvoorbeeld in verband met gewenning voorrang fiets van rechts) en dat pas in later stadium dergelijke kruispunten gelijkwaardig gemaakt zouden worden;

 

dat ook bij enkele kruisingen bij de buurtschappen Gasthuis en Wolfshuis de voorrang dusdanig werd geregeld;

 

dat op Erftoegangswegen buiten de kom momenteel als algemeen geaccepteerd geldt, dat voorrang in principe niet wordt geregeld;

 

dat het niet regelen van dergelijke voorrang inmiddels gezien kan worden als een maatregel die (zoals binnen Duurzaam Veilig gepretendeerd) de verkeersveiligheid juist moet bevorderen en snelheden moet remmen;

 

dat het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid van de politie (TSV) uit snelheidsmetingen te Gasthuis en Wolfshuis heeft vastgesteld dat er met regelmaat met te hoge snelheden wordt gereden;

 

dat het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid zich richt op het handhaven van de regels op plaatsen en wegvakken waarbij op basis van analyse sprake is van verkeersonveiligheid;

 

dat dit handhaven van regels zich vaak richt op plaatsen waar het (mogelijke) gevaarlijke gedrag van weggebruikers (nog) niet of in geringe mate heeft geleid tot ongevallen;

 

dat het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid de wegbeheerder geadviseerd heeft om de eerder met bebording, doorgetrokken strepen en haaietanden geregelde voorrang binnen de cirkels 1 t/m 3 (zoals weergegeven op bijgaande situatietekeningen) op te heffen;

 

dat dit advies concreet betrekking heeft op de kruisingen/wegvakken Gasthuis-Keerderstraat (cirkel 1), Gasthuis-Franse Steeg-In de Klooperts (cirkel 2) en Gasthuis-Reutjesstraat (cirkel 3);

dat de gemeente dit advies wenst te volgen;

 

dat de gemeente tevens op advies van het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid op het Gasthuis twee extra herhalingsborden snelheidsregime 60 km/h (type A1 60 herhaling) zal plaatsen conform de bijgaande situatietekeningen;

 

dat deze maatregelen worden getroffen ter bescherming alsmede ter beïnvloeding van het gedrag van de weggebruiker;

 

dat deze aanpassingen en verkeersmaatregelen moeten bijdragen aan een verhoogde verkeersveiligheid;

 

dat deze aanpassingen tevens in het algemeen verkeersbelang wenselijk zijn, c.q. noodzakelijk worden geacht;

 

dat de genoemde wegen c.q. weggedeeltes in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Eijsden-Margraten;

 

dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

 

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, tevens advies is gevraagd aan het aanspreekpunt verkeer van de Politie;

 

dat de politie op grond van het gegeven advies d.d. 15 februari 2016 de in te stellen maatregelen aanvaardbaar en handhaafbaar acht;

dat het advies van de politie als bijlage wordt bijgevoegd;

 

dat ten aanzien van het gepubliceerde voorgenomen verkeersbesluit eenieder de mogelijkheid heeft gehad, om tot veertien dagen na de datum van publicatie in het ‘Gemeenteblad officiële bekendmakingen’ via onze website www. eijsden-margraten.nl, een reactie kenbaar te maken;

 

dat geen reacties bij de gemeente zijn binnen gekomen;

 

dat het verkeersbesluit in werking treedt met ingang van de dag, nadat de termijn na de dag waarop dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend is gemaakt, is verstreken;

 

 

 • 1.

  Met betrekking tot de kruising/wegvak Gasthuis-Keerderstraat, tot het wegnemen van bebording B3 (voorrangskruispunt).

 • 2.

  Met betrekking tot de kruising Gasthuis-Franse Steeg-In de Klooperts, tot het wegnemen van bebording B3 (voorrangskruispunt) en B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg), de haaietanden en doorgetrokken asstreep.

 • 3.

  Met betrekking tot de kruising Gasthuis-Reutjesstraat, tot het wegnemen van bebording B4, B5 (voorrangskruispunt) en B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg), de haaietanden en de onderbroken asstreep.

 • 4.

  Met betrekking tot de weg Gasthuis tot het plaatsen van twee borden A1 60 herhaling snelheidsregime 60 km/h zoals weergegeven op bijgaande figuren.

 

Figuur 1:  

cirkel 1: kruising/wegvak Gasthuis – Keerderstraat (wegnemen voorrangsregelingen)

cirkel 2: kruising/wegvak Gasthuis – Franse Steeg – In de Klooperts (wegnemen voorrangsregelingen)

Bijplaatsing herhalingsbord snelheidsregime

 

Figuur 2:

cirkel 3: kruising/wegvak Gasthuis – Reutjesstraat (wegnemen voorrangsregelingen)

Bijplaatsing herhalingsbord snelheidsregime

 

 

Bezwaar

Tegen deze besluiten kan iedere belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG MARGRATEN. Een bezwaar kan niet worden ingediend langs elektronische weg (e-mail, sms, etc.) behalve per telefax 043 458 8400.

Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ ROERMOND verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

U kunt ook digitaal verzoeken een voorziening te treffen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het ondertekende bezwaarschrift/verzoekschrift dient ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van bezwaar.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum in de Staatscourant, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.

 

Margraten, 16 maart 2016

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

Namens dezen,

Jos Hendriks

Hoofd Dienstverlening

Naar boven