Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond

Logo Noord-Holland

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest, Velsen en gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft:

Overwegende dat het vanwege de wijziging per 1 januari 2015 van de Wet gemeenschappelijke regelingen gewenst is om de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond, laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2015, te wijzigen;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Provinciewet, de Gemeentewet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Gelet op de toestemming van de raden van Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest, Velsen en provinciale staten van Noord-Holland;

besluiten :

 

ARTIKEL I

De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond wordt gewijzigd als is aangegeven in de bij dit besluit behorende Bijlage 1: wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin de wijziging via de aangewezen procedure is bekendgemaakt.

 

Haarlem, 26 januari 2016.

 

Gedeputeerde staten van Noord-Holland,

 

J.W. Remkes, voorzitter G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris

 

Naar boven