Vaststelling bestemmingsplan Dorpen 1e (correctieve) herziening

Logo Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan artikel 3.8 lid 4 Wro bekend dat de gemeenteraad op 24 februari 2016 het bestemmingsplan Dorpen 1e (correctieve) herziening gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld ter reparatie van de uitspraak Raad van State op het bestemmingsplan Dorpen en tevens om een aantal onduidelijkheden en onjuistheden in dat bestemmingsplan te herstellen. Het plan betreft onder andere een aantal specifieke locaties in de bebouwde kom. Een overzicht daarvan kunt u vinden in de toelichting van het plan. Daarnaast zijn bij vaststelling de regels met betrekking tot opslag van vuurwerk aangepast.

De wijzigingen zijn opgenomen in de lijst van ambtshalve wijzigingen die bij het raadsbesluit is gevoegd. Gedeputeerde Staten hebben aangegeven geen reactieve aanwijzing in te zullen dienen en geen bezwaar te hebben tegen versnelde publicatie.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf maandag 4 april 2016 voor de duur van zes weken ter inzage. De stukken zijn raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website. Ook ligt een papieren exemplaar ter inzage in het gemeentehuis. Het gemeentehuis is gevestigd aan Singel 1 te Baarle-Nassau en is geopend op werkdagen van 9.00-12.30uur en op woensdagmiddag van 13.30 -17.00 uur.

Tijdens de ter inzage termijn kan een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door:

• Degene die met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend;

• Een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen; of

• Degene die beroep in willen stellen tegen wijzigingen die de raad, bij vaststelling van het plan, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor inzage in het gemeentehuis buiten de openingstijden en voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Keijsers van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 013.

Baarle-Nassau,

1 april 2016

 

Naar boven