Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (L)Staatscourant 2016, 16335VerkeersbesluitenBesluit van burgemeester en wethouders

Logo Bergen (L)

Datum: 28 maart 2016

Onderwerp: Afsluiten van onverharde wegen te Wellerlooi.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen,

 

 

Gelet dat op grond van artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Gezien het feit dat er sinds oktober 2015 klachten binnen komen bij de gemeente Bergen over crossende terreinwagens in en rond Wellerlooi;

Gezien de door het College van Burgemeester en Wethouders vastgestelde notitie dd. 8 maart 2016 inzake de overlast van terreinwagens;

Gezien het feit dat een aantal aantal wegen niet geschikt is voor intensief gemotoriseerd verkeer;

In dit geval betreft het de wegdelen nabij Wellerlooi tw.: Westerweg/Bosrandweg, Dickenbergweg, weggedeelte naast voetlbalterrein/Schaak (zie kaartbijlage)

Overwegende dat genoemde wegen onverharde wegen zijn in het Nationaal Park De Maasduinen;

Overwegende dat de wegen in eigendom zijn en onderhouden worden door de gemeente Bergen;

Overwegende dat de wegen géén verkeerskundige functie hebben binnen het wegennet van Wellerlooi, maar dat de wegen wel gebruikt worden voor ritten met gemotoriseerde voertuigen zoals terreinwagens.

Overwegende dat er conflicten kunnen optreden tussen gemotoriseerde voertuigen, fietsers en wandelaars;

Overwegende dat door de afsluiting de verkeersveiligheid op deze wegen wordt verbeterd, omdat de mogelijkheid tot “crossen” wordt ontnomen;

Overwegende dat de wegen wel beschikbaar blijven voor fietsers en wandelaars;

Overwegende dat de afsluiting ten goede komt van de aanwezige flora- en fauna in het Nationaal

Park;

Overwegende dat de politie instemt met deze maatregel;

Overwegende dat het Nationaal Park valt onder de Ecologische Hoofdstructuur en een Natura-2000 gebied is, wat wil zeggen dat gemotoriseerd verkeer zo weinig mogelijk is gewenst;

Mede gelet op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van 1990 en de artikelen 18 ev. van de Wegenverkeerswet 1994;

Mede gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 mei 1995 waarbij aan het college machtiging

is verleend tot het nemen van Verkeersbesluiten

Mede gelet op het besluit van het college waarbij mandaat verleend is aan het hoofd Ruimte en Samenleving tot het nemen van verkeersbesluiten voor verkeersmaatregelen;

 

Besluiten;

  • De wegen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, middels het plaatsen van C12 bebording (RVV 1994) zoals in de bijlage is weergegeven.

  • Fysieke afsluitingen te plaatsen in de vorm van slagbomen.

 

Burgemeester en Wethouders van Bergen,

namens dezen,

het hoofd van de afdeling Ruimte en Samenleving

R.Geertsen

 

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders van Bergen (L), Postbus 140, 5854 ZJ Bergen.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na publicatie van dit besluit.

Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorts kunt u, na het maken van bezwaar, op grond van artikel 8:81 Awb de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. U kunt deze ook digitaal indienen via Loket rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.