Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2016, 16077Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsplan ‘Zalk 2012, 1e wijziging Zalkerdijk 39’

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

Bestemmingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Zalk 2012, 1e wijziging Zalkerdijk 39’ is vrijgegeven voor terinzagelegging. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van de erfbestemming bij de woonboerderij Zalkerdijk 39.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt, met ingang van donderdag 31 maart, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt hiervoor van maandag tot en met vrijdag gedurende openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Het plan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991196-OW01.

Zienswijzen

Gedurende de genoemde termijn van terinzageligging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Graag onder vermelding van “ontwerp wijzigingsplan Zalk 2012, 1e wijziging Zalkerdijk 39”.

Voor het maken van een afspraak over het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het team Beleidsontwikkeling & Advisering, via telefoonnummer 14038.