Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2016, 15981Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit wijziging bestemmingsplan Snijderseweg 20

Logo Alphen-Chaam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.6 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij voornemens zijn op grond van artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 4.6.5 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Alphen-Chaam 2010’, dit bestemmingsplan te wijzigen ten aanzien van het perceel aan Snijderseweg 20 te Chaam.

 

De planherziening, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO. 1723.wpSnijderseweg20-OP01 met de bijbehorende bestanden, heeft ten doel om de agrarische bedrijfsbestemming te wijzigen in een woonbestemming. Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van dinsdag 29 maart 2016 tot en met maandag 9 mei 2016 voor eenieder digitaal ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl. Indien u gebruik wilt maken van een niet-digitale inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 013-5086666 of per mail naar info@alphen-chaam.nl.

 

Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen. Voor algemene vragen kunt u met afspraak terecht bij de frontoffice vergunningverlening, voor specifieke vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, mevrouw I. de Roij, tel.: 088 - 38 21 091.