Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 januari 2016, kenmerk 877053-144693-MEVA, houdende de wettelijke erkenning van de specialistentitel openbaar apotheker en de instemming met het Besluit opleidingseisen openbare farmacie en de Besluiten registratie en herregistratie openbare farmacie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelezen de aanvraag d.d. 26 november 2014 met kenmerk MB 20140348 MK van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) om te bepalen dat de titel van openbaar apotheker als wettelijk erkende specialistentitel wordt aangemerkt,

Gelet op artikel 14, eerste, tweede en vierde lid van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG),

Overwegende dat voldaan is aan de in artikel 14, tweede lid, onder a tot en met e genoemde voorwaarden van de Wet BIG en dat de wettelijke erkenning van de specialistentitel openbaar apotheker wenselijk is ter bevordering van de goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg,

BESLUIT:

  • a) dat de titel openbaar apotheker wordt aangemerkt als wettelijk erkende specialistentitel;

  • b) in te stemmen met de volgende besluiten van het Centraal College Specialismen Farmacie: het Besluit opleidingseisen openbare farmacie (no.8) van 14 januari 2014; de Besluiten registratie en herregistratie openbare farmacie (no. 2 en 3) van 25 september 2014.

Van deze instemming wordt conform artikel 14, twaalfde lid, van de Wet BIG mededeling gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend.

Het bezwaarschrift dient getekend te worden door de indiener en bevat:

  • de naam en het adres van de indiener,

  • de dagtekening,

  • een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit,

  • de gronden op het bezwaar.

Naar boven