Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2016, 15679Overig

Bestuursreglement van de rechtbank Limburg

Vooraf

Bij Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 22 oktober 2013, nr. 439394, houdende toepassing van artikel 21b, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, is de aanwijzing van de volgende overige zittingsplaatsen: Sittard-Geleen en Venlo per 1 november 2013 beëindigd. De aanwijzing van overige zittingsplaats Heerlen is per 1 januari 2014 beëindigd. Naar aanleiding hiervan is het bestuursreglement op 26 november 2013 gewijzigd.

In 2014 en 2015 heeft het bestuur besluiten genomen tot reorganisatie van de afdelingen strafrecht en privaatrecht. Dit waren achtereenvolgens het besluit van 24 september 2014 tot reorganisatie bij privaatrecht van vier naar twee teams burgerlijk recht; het besluit van 15 juli 2015 tot reorganisatie bij strafrecht van drie juridische teams naar twee teams en het besluit van 15 juli 2015 tot concentratie van het team Toezicht in Maastricht. Naar aanleiding hiervan is het bestuursreglement op 17 februari 2016 gewijzigd.

Het reglement komt in de plaats van door het bestuur van de rechtbank Limburg op 26 november 2013 vastgestelde bestuursreglement.

Artikel 1. Zittingsplaatsen en zetel van het gerechtsbestuur

De rechtbank Limburg heeft de volgende zittingsplaatsen:

 • a. Zittingsplaats Maastricht, tevens zetel van het bestuur; Adresgegevens: Sint Annadal 1, 6214 PA Maastricht

 • b. Zittingsplaats Roermond (zittingsplaats met griffiefunctie); Adresgegevens: Willem II Singel 67, 6041 HR Roermond

Artikel 2. Openingstijden griffies

De griffies van de locaties Maastricht en Roermond zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Artikel 3. Organisatiestructuur

De rechtbank is onderverdeeld in de navolgende organisatorische eenheden:

 • a. Het bestuur;

 • b. De afdeling publiekrecht, onderverdeeld in één team kabinet RC (Roermond), twee teams strafrecht (een Maastricht, een Roermond), twee teams bestuursrecht (Roermond);

 • c. De afdeling privaatrecht, onderverdeeld in twee teams burgerlijk recht (een Maastricht, een Roermond), twee teams familie&jeugdrecht (Maastricht, Roermond) en één team toezicht (Maastricht).

 • d. Administratie onderverdeeld in team strafrecht (Maastricht/Roermond), team bestuursrecht (Roermond); team burgerlijk recht inclusief familie&jeugd (Maastricht/Roermond) en team toezicht (Maastricht).

 • e. Het bedrijfsbureau.

Artikel 4. Indeling in kamers en vaststelling van de bezetting

 • 1. Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari een overzicht vast welke categorieën zaken door elk van de afdelingen en teams worden behandeld. Het schema wordt gepubliceerd op www.rechtspraak.nl en ligt op iedere zittingsplaats van de rechtbank ter inzage.

 • 2. Het bestuur stelt jaarlijks (per 1 januari) de bezetting van de afdelingen en teams vast, welke afdelingen en teams enkelvoudige en meervoudige kamers vormen.

  Degenen die deel uitmaken van een afdeling of een team dat is belast met de behandeling van zaken als bedoeld in de artikelen 47, 48 en 50 tot en met 53 van de Wet op de rechterlijke organisatie, zijn aangewezen als lid van de enkelvoudige en meervoudige kamers, bedoeld in die artikelen.

 • 3. Tussentijdse wijzigingen in het overzicht, bedoeld in het eerste lid, worden door het bestuur binnen een maand na de wijziging in het schema verwerkt.

 • 4. Teams kunnen, in afwijking van de gepubliceerde indeling, incidenteel onderscheidenlijk tijdelijk worden belast met de behandeling van een zaak of zaken uit een andere afdeling en/of ander team, indien dit als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis, of om enige andere reden noodzakelijk en/of nuttig wordt geoordeeld. Afdelingsvoorzitters oefenen deze bevoegdheid uit met betrekking tot de indeling binnen hun afdeling. Het bestuur is in overige gevallen bevoegd en kan zijn bevoegdheid mandateren aan afdelingsvoorzitters en/of teamvoorzitters.

Artikel 5. Toedeling van zaken

 • 1. Door of namens het bestuur worden in de afdelingen en/of teams roosters gemaakt. Rechters worden daarin ingedeeld afhankelijk van de omvang van hun aanstelling en de werkbelasting die met de behandeling van de onderscheiden categorieën zaken en zittingen is gemoeid.

 • 2. Bij de inroostering van rechters op de onderscheiden categorieën van zaken en zittingen wordt onder meer zoveel mogelijk rekening gehouden met:

  • a. de algemene rechterlijke ervaring die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;

  • b. de specifieke kennis en/of ervaring op een bepaald rechtsgebied die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;

  • c. individuele omstandigheden die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de rechter.

 • 3. De naam/namen van de behandelend rechter(s) is/zijn, voor zover al niet in de oproep vermeld, uiterlijk vanaf twee weken voor de aanvang van de zitting door belanghebbenden bij de rechtbank op te vragen. Van zittingen met een oproepingstermijn korter dan twee weken wordt/worden direct aan partijen de naam/namen van de behandelend rechter(s) bekendgemaakt. In dit verband wordt een voorbehoud gemaakt voor noodzakelijke wijzigingen op het laatste moment. Belanghebbenden kunnen kort voor de aanvang van de zitting bij de bode navragen of er wijzigingen zijn in de rechterlijke bezetting die nog niet eerder bekend waren gemaakt.

Artikel 6. Bevordering van juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing

 • 1. Het bestuur heeft het kwaliteitsbeleid van de rechtbank vastgelegd in een of meer afzonderlijke documenten.

 • 2. Het bestuur bevordert de juridische kwaliteit en de uniforme rechtstoepassing en voert daartoe periodiek – en wel ten minste een maal per jaar – overleg met de gerechtsvergadering.

Artikel 7. Externe gerichtheid en externe contacten

 • 1. Het bestuur richt een voorziening in voor de externe oriëntatie en advies, onder de benaming van Raad van advies rechtbank Limburg.

 • 2. Het bestuur en het management overlegt periodiek -en steeds ten minste eenmaal per jaar- met ketenpartners, waaronder in ieder geval:

  • a. Raad van Toezicht der Orde van Advocaten in het arrondissement Limburg.

  • b. Het Openbaar Ministerie in het arrondissement Limburg.

 • 3. Het bestuur besteedt in het jaarverslag, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, aandacht aan:

  • a. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen leeft in de maatschappij;

  • b. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen in de voorziening, bedoeld in het eerste lid, is opgemerkt en geadviseerd.

Artikel 8. Slotbepalingen

Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 17 februari 2016 en geaccordeerd door de Raad voor de rechtspraak op 17 maart 2016.

Dit reglement wordt aangehaald als: Bestuursreglement rechtbank Limburg.

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treed in werking op 1 april 2016.