Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeistStaatscourant 2016, 15542VerkeersbesluitenVerkeersbesluit reconstructie Utrechtseweg - Montaubanstraat te Zeist

Logo Zeist

Ons kenmerk: 173108

Datum: 21 maart 2016

Inleiding

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op 17 november 2011 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de Teammanager beheer openbare ruimte.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. Deze heeft positief geadviseerd op het verkeersbesluit.

Motivering

De gemeente Zeist gaat de omgeving van de kruising Utrechtseweg met de Montaubanstraat (vanaf de kruising met Van Renesselaan tot aan de Waterigeweg) opnieuw inrichten en worden hierbij de voet- en fietsvoorzieningen verbeterd. Hiermee wordt een overzichtelijker kruispunt gecreëerd, ontstaat er meer ruimte voor de fietsers en verbetert de doorstroming. Bij deze herinrichting veranderen een aantal verkeersmaatregelen.

Maatregelen die onder andere genomen worden zijn:

 • Het pleintje voor het politiebureau aan beide zijden inrichten met haaksparkeervakken inclusief de aanleg van een algemene gehandicaptenparkeerplaats. Het politiebureau is een maatschappelijke functie die voor iedereen bereikbaar moet zijn. De gemeente hecht er daarom belang aan dat het politiebureau ook voor mensen met een beperking te bereiken is. Daarom wijst de gemeente 1 parkeerplaats als algemene gehandicaptenparkeerplaats;

 • Het eenrichtingsverkeer bij de kruising Maurikstraat – Utrechtseweg opheffen; Het verkeer vanuit de Maurikstraat richting de Utrechtseweg moet in de huidige situatie via het plein voor het politiebureau langs en dan net voor de kruising met de Montaubanstraat de Utrechtseweg oprijden. Vanwege de vele verkeersstromen op de kruising was de situatie onoverzichtelijk. Door het opheffen van het eenrichtingsverkeer op de Maurikstraat tussen het politiebureau en de Utrechtseweg, kan het verkeer vanuit de Maurikstraat daar de Utrechtseweg oprijden. Op deze locatie is het wegbeeld overzichtelijker.

 • Het plein voor het politiekantoor doodlopend maken met uitzondering van het fietsverkeer. Aan beide zijden van de Utrechtseweg liggen vrijliggende fietspaden. Ter hoogte van het politiebureau ontbreken deze en gaat het fietsverkeer via het pleintje voor het politiebureau. Voor een goede doorgaande fietsverbinding is het belangrijk dat het fietsverkeer daar door kan blijven fietsen. Doordat voor het gemotoriseerde verkeer de aansluiting vanuit de Maurikstraat op de Utrechtseweg ter hoogte van de Montaubanstraat komt te vervallen, zal het aantal verkeersbewegingen op het plein aanzienlijk dalen. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid;

 • De fietsoversteek op de Utrechtseweg ten oosten van de Maurikstraat verplaatsen naar de westzijde van de kruising met de Henriette van Lijndenlaan en 1e Dorpsstraat. Door de bovengenoemde opheffing van het eenrichtingsverkeer op de Maurikstraat, wordt er een doorsteek gerealiseerd op de Utrechtseweg zodat het verkeer vanuit de Maurikstraat linksaf de Utrechtseweg op kan. Deze doorsteek komt ter hoogte van de huidige fietsoversteek. Aangezien de oversteek voor het verkeer vanuit de Maurikstraat onoverzichtelijk wordt en daarmee mogelijk verkeersonveilig, wordt de fietsoversteek naar het oosten verplaatst richting de kruising met de Henriette van Lijndenlaan. Door deze verplaatsing wordt voor het fietsverkeer vanuit de 1e Dorpsstraat en de Henriette van Lijndenlaan de oversteek ook meteen verkeersveiliger;

 • Op de kruising Utrechtseweg – Montaubanstraat de oversteken voor fietsers en voetgangers opnieuw inrichten. Bij de herinrichting verdwijnen de kanalisatiestrepen en wordt de voorrangssituatie beter aangegeven. Ook worden er blindengeleidenlijnen aangebracht voor visueel gehandicapten;

 • Het wijzigen van de belijning en pijlen op de weg.

Voorafgaand aan het opstellen van het definitieve ontwerp heeft de gemeente een tweetal inloopavonden georganiseerd. De eerste was op 24 november 2014. Hierna hebben een aantal optimalisatieronden plaats gevonden. Tijdens een inloopavond op 24 augustus 2015 is het definitieve ontwerp gepresenteerd. Tekeningen van het wegontwerp, de inrichting van het groen en het verslag van de inloopavond van 24 augustus 2015 zijn op de gemeentelijke website geplaatst.

Met het verkeersbesluit worden de volgende doelstellingen beoogd:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Besluiten

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:

 • 1.

  de status van het fietspad aan de zuidwestzijde van Lommerlust bij de kruising met de Utrechtseweg te wijzigen van onverplicht fietspad naar verplicht fietspad door het verwijderen van borden model C13 en G13 van Bijlage 1 van het RVV 1990, het intrekken van (het desbetreffende onderdeel van) het bijbehorende verkeersbesluit en het plaatsen van bord model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  voor het plaatsen en verplaatsen van borden model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met onderbord OB505 bestaande het eenrichtingenfietspad in te stellen als tweerichtingen fietspad op de volgende weggedeelten:

  • a.

   het fietspad aan de zuidwestzijde van de Utrechtseweg voor zover gelegen tussen de oostelijke kruising Maurikstraat – Utrechtseweg en de noordwestelijke oversteek bij de kruising Utrechtseweg – Montaubanstraat;

  • b.

   het fietspad aan de zuidoostzijde van de Utrechtseweg voor zover gelegen tussen de 1ste Dorpsstraat en de oostelijke aansluiting met de Maurikstraat;

 • 3.

  het bestaande fietspad aan de noordoostzijde van de Utrechtseweg voor zover gelegen tussen de Lommerlust en de Maurikstraat in te stellen als tweerichtingen fietspad door het plaatsen en verplaatsen van borden model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met onderbord OB505 en het verwijderen van bord model C15 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 4.

  voor het fietspad zoals bedoeld in besluit 3 de voorrangssituatie aan te passen in twee rijrichtingen op het fietspad aan de noordoostzijde van de Utrechtseweg bij de kruising met de Montaubanstraat door het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990;

 • 5.

  de voorrangssituatie aan te passen voor fietsverkeer in twee rijrichtingen bij de oversteek op de Utrechtseweg aan de noordwestzijde van de kruising met de Montaubanstraat door het verwijderen van de kanalisatiestrepen en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990;

 • 6.

  een fietsoversteek in twee rijrichtingen aan te leggen op de Utrechtseweg ten noorden van de kruising met de 1e Dorpsstraat en de Henriette van Lijndenlaan door het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990;

 • 7.

  door het plaatsen van borden model C2 en G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met het onderbord OB501l een verplichte rijrichting naar links in te stellen bij de volgende fietsoversteken:

  • c.

   voor het overstekende fietsverkeer van de oostzijde van de Utrechtseweg naar de zuidzijde van de Utrechtseweg bij de fietsoversteek op de Utrechtseweg aan de noordwestzijde met de kruising van de Montaubanstraat;

  • d.

   voor het overstekende fietsverkeer vanaf de westzijde van de Utrechtseweg naar de oostzijde van de Utrechtseweg aan de noordzijde van de kruising met de 1e Dorpsstraat en de Henriette van Lijndenlaan;

 • 8.

  het eenrichtingsverkeer op de Maurikstraat tussen het politiebureau en de zuidelijke aansluiting met de Utrechtsestraat op te heffen door het verwijderen van het bord model C2 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 9.

  het instellen van een voorrangssituatie bij de zuidelijke kruising Maurikstraat – Utrechtseweg waarbij het verkeer op de Utrechtseweg voorrang heeft door het plaatsen van bord model B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990;

 • 10.

  de oostelijke kruising Maurikstraat – Utrechtseweg op te heffen voor al het verkeer door het fysiek opheffen van de aansluiting, het verwijderen van het bord model B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en de haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 en het intrekken van (het desbetreffende onderdeel van) het bijbehorende verkeersbesluit;

 • 11.

  een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen op de Maurikstraat op het plein voor het politiebureau waarbij het de meest oostelijk zuidelijk gelegen plek betreft door het plaatsen van bord model E6 van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 12.

  het parkeerverbod aan de zuidwestzijde van de Utrechtseweg voor zover gelegen tussen de Kersbergenlaan en de Henriette van Lijndenlaan op te heffen door het verwijderen van het bord model E1 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het intrekken van (het desbetreffende onderdeel van) het bijbehorende verkeersbesluit;

 • 13.

  de aansluiting van de Kersbergenlaan op de Utrechtseweg te wijzigen door het verwijderen van de stopstreep zoals bedoeld in artikel 79 van het RVV 1990 en het realiseren van een in- en uitritconstructie;

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking zodra de bebording en markering zijn aangebracht.

Communicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op www.zeist.nl/verkeersbesluiten. Daarnaast ligt het besluit inclusief tekeningen gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

burgemeester en wethouders van Zeist,

namens dezen,

Teammanager Beheer en Openbare Ruimte

Florien (A.C.) Westermann

Bezwaarmogelijkheid

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zeist. Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (in casu is gepubliceerd). Het bezwaarschrift dient voor het einde van deze termijn te zijn ontvangen, dan wel – bij verzending per post – voor het einde van de termijn per post te zijn bezorgd en binnen een week bij het bestuursorgaan aangekomen te zijn.

Voorlopige voorziening

Daarnaast kunt u na het indienen van het beroepschrift (als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist) schriftelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Ook aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het verzoek om voorlopige voorziening krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Griffierecht

Het griffierecht bedraagt:

 • € 143,- voor een natuurlijk persoon;

 • € 285,- voor een rechtspersoon.

Na indiening ontvangt u hierover nader bericht van de rechtbank.