Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoerdalenStaatscourant 2016, 15187VerkeersbesluitenVerkeersbesluit: Intrekken voorrangsregeling Heinsbergerweg (bubeko), Posterholt.

Logo Roerdalen

Gem.reg.nr. RD/2016-984

Specialist Verkeer R. Walraven

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERDALEN

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;  

Het mandaatbesluit Roerdalen 2014, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 24 juni 2014 en inwerking getreden op 28 juni 2014, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

Is het gewenst om

De voorrangsregeling op de Heinsbergerweg (bubeko) in Posterholt in te trekken.

 

Motivering

De Heinsbergweg is gecategoriseerd als 60 km/uur-weg (erftoegangsweg buiten de bebouwde kom) en maken derhalve onderdeel uit van een 60 km/uur-zone.

Een specifiek kenmerk van erftoegangswegen is het grote aantal uitwisselingen van verkeer. Dit gebeurt overigens niet alleen op kruispunten, maar ook bij vele in- en uitritten. In het netwerk van erftoegangswegen zijn in beginsel de kruispunten de schakels om de gewenste uitwisseling van verkeer mogelijk te maken. Kruispuntvormen en de hierin toe te passen ontwerpelementen moeten overeenstemmen met de functie van de weg en het verwachtingspatroon van de weggebruiker, en wel op een zodanige wijze, dat een verkeersveilige verkeersafwikkeling voor alle verkeerssoorten en de kwaliteit van alle activiteiten zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.

In beginsel zijn de kruispunten tussen erftoegangswegen onderling gelijkwaardig. Gelijkwaardig wil zeggen dat de gedragsregels volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) gelden en de voorrang niet met behulp van verkeerstekens is geregeld.

Op de Heinsbergerweg is de voorrang wel geregeld met verkeerstekens. In het kader van de herkenbaarheid voor weggebruikers (vormgeving van de weg en voorspelbaarheid) is het opheffen van de voorrangsregeling dan ook wenselijk.

 

Juridisch kader verkeersbesluit

Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.  

In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.  

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat:

De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:

a) de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1,

behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4,

E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht;

b) de volgende verkeerstekens op het wegdek:

1. doorgetrokken strepen;

2. aanduiding van fietsstroken;

3. aanduiding van busstroken en busbanen;

4. voetgangersoversteekplaatsen;

5. gele doorgetron strepen;

6. gele onderbroken strepen

7. haaientanden  

In onderstaande tekst wordt aangegeven waar borden worden geplaatst en markeringen worden aangebracht.  

Uit artikel 12 BABW blijkt dat voor het plaatsen of verwijderen van fysieke maatregelen, zoals drempels en inritconstructies, geen verkeersbesluit vereist is. Deze fysieke maatregelen vallen dan ook buiten het verkeersbesluit.

Aanpak en inrichting

De voorrang wordt ingetrokken door de betreffende verkeersborden B1 en B2 (RVV 1990) geplaatst in de wegbermen van de Heinsbergerweg ter plekke te verwijderen.

 

Belangenafweging

De gronden om de voorrang in te trekken is het verhogen van de verkeersveiligheid en het waarborgen van een consequente en uniforme inrichting van 60 km per uur wegen en zones.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd omtrent deze maatregel met de taakaccenthouder verkeer van de basiseenheid Echt-Susteren-Roerdalen van de politieregio Limburg en dat zij positief adviseert.

 

Besluit:

 • I.

  Intrekken voorrangssregeling Heinsbergerweg (bubeko)in Posterholt;

 

 • II.

  Een en ander uit te voeren door het verwijderen van de betreffende verkeersborden B1 en B2 (RVV 1990);

 

 • III.

  De datum van openbaarmaking van dit Verkeersbesluit te bepalen op vrijdag 25 maart 2016

   

 

St. Odiliënberg, 25 maart 2016

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen,

krachtens mandaat,  

 

R. (Rob) Walraven

Specialist Verkeer

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

 • a)

  naam en adres

 • b)

  de dagtekening

 • c)

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit "RD/2016-984 Intrekken voorrangsregeling Heinsbergerweg (bubeko) in Posterholt"

 • d)

  de gronden van het bezwaar

 

Wanneer u van mening bent dat vanwege spoed niet op het besluit op uw bezwaarschrift gewacht kan worden, kunt u bij de voorzieningsrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond verzoeken dit besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen.