Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoerdalenStaatscourant 2016, 15059VerkeersbesluitenVerkeersbesluit: Instellen 60 km per uur-zone Waarderweg (bubeko), gesloten voor vrachtauto's Heistersweg en instellen voorrangsregeling t.h.v. versmalling, Montfort.

Logo Roerdalen

Gem.reg.nr. RD/2016-698

Specialist Verkeer R. Walraven

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERDALEN

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;  

Het mandaatbesluit Roerdalen 2014, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 24 juni 2014 en inwerking getreden op 28 juni 2014, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

Is het gewenst om

Om de maximum snelheid van 80 km/h op een klein deel van de Waarderweg, vanaf de bebouwde komgrens tot voorbij het kruispunt met de Heisterweg, terug te brengen naar 60 km per uur, middels zonering. Een voorrangsregeling in te stellen op de Waarderweg bij de versmalling en snelheidsovergang 60 / 80 km per uur. De Heistersweg in Montfort, tussen de Waarderweg en Mariaveld, gesloten te verklaren voor vrachtauto’s.

 

Motivering

Op het kruispunt Waarderweg – Heistersweg – Sweeltjesbosweg gebeuren regelmatig ongevallen met slachtoffers. Verder ontvangt de gemeente meldingen over de verkeersonveiligheid van dit kruispunt. De maximumsnelheid op de Waarderweg bedraagt 80 km per uur en de maximum snelheid op de Heistersweg en de Sweeltjesweg bedragen 60 km per uur.

Uit een onderzoek ter plaatse is gebleken dat 15% van de automobilisten op de Waarderweg richting Montfort harder rijdt als 100 km per uur. Verder is geconstateerd dat de aansluiting van de Heistersweg in de binnenbocht van de Waarderweg ligt, waardoor deze aansluiting en het verkeer te laat worden opgemerkt. Verder wordt het zicht op het kruispunt beperkt door de aanwezigheid van particuliere en gemeentelijke bomen. En tot slot is geconstateerd dat vrachtauto’s via de woonwijk Mariaveld over het kruispunt naar het Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) rijden. Dit laatste wordt door de bewoners van Mariaveld als onveilig ervaren.

Het voor de veiligheid en leefbaarheid in de woonwijk (30 km per uur) niet wenselijk is dat zwaar vrachtverkeer gebruik maakt van de Heistersweg. Verder is het wenselijk dat het vrachtverkeer niet het kruispunt via de Heistersweg oversteekt. Het vrachtverkeer komende vanuit het LOG gebied kan gebruik maken van de route via de Waarderweg – Grote Bergerweg of via de Waarderweg – Stationsweg.

De maximum snelheid op de Waarderweg wordt verlaagd naar 60 km per uur. Hiervoor wordt de inrichting aangepast door het kruispunt Waarderweg – Heistersweg verhoogd aan te leggen. Voorbij het kruispunt wordt een versmalling ter hoogte van de snelheidsovergang 60 / 80 km per uur aangelegd. Hierbij wordt tevens een voorrangsregeling toegepast. Het verkeer komende uit St. Odiliënberg moet voorrang verlenen aan het verkeer komende uit Montfort. Het zicht op het kruispunt wordt verbeterd door het kruispunt te verlichten en in rode asfalt uit te voeren. Verder wordt het via de Heistersweg oversteken van vrachtauto’s voorkomen. Uiteindelijk worden met deze maatregelen de verkeersveiligheid verbeterd

Algemeen

Het Rijk heeft in 1991 de term Duurzaam Veilig geïntroduceerd. Duurzaam Veilig staat voor een andere, nieuwe benadering in de aanpak van verkeersonveiligheid. De essentie van Duurzaam Veilig is het voorkomen van verkeersonveiligheid. De lijn in het landelijk beleid is, dat in grotere (buiten-)gebieden buiten de bebouwde kom zonder doorgaand karakter de algemene snelheidslimiet 60 km/u wordt.

De toepassing van een 60 km/u gebied (inclusief de snelheidsremmende maatregelen) past binnen het concept van een duurzaam veilig verkeers- en vervoerssysteem. Buitengebieden worden ingericht als 60 km/u zones om de verkeersveiligheid binnen deze gebieden te verhogen.

De in te stellen maximumsnelheid van 60 km/u dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter plaatse. Dit betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier worden aangepast dat de beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de inrichting van de betrokken weg en zijn omgeving. Op verschillende locaties worden dan ook passende snelheidsverlagende maatregelen aangelegd.

De gemeente Roerdalen sluit op dit landelijke beleid aan. In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is vastgesteld welke wegen onder de buitengebieden vallen en ingericht worden als 60 km/h zone.

Beleidskader

De gemeente Roerdalen heeft een vigerend Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Dit plan (vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2008) geeft middels een visie richting aan het verkeer en vervoersvraagstuk van de gemeente Roerdalen en geeft concreet uitvoering aan geprioriteerde onderdelen. Daarnaast is het zoals in dit geval een kader waaraan uitvoeringsgerichte (verkeer-)werken getoetst worden. Een en ander met als uitgangspunt het consequent, herkenbaar en toekomstgericht aanpakken van de verkeeronveilige situaties in deze gemeente.

Juridisch kader verkeersbesluit

Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.  

In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.  

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat:

De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:

a) de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1,

behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4,

E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht;

b) de volgende verkeerstekens op het wegdek:

1. doorgetrokken strepen;

2. aanduiding van fietsstroken;

3. aanduiding van busstroken en busbanen;

4. voetgangersoversteekplaatsen;

5. gele doorgetron strepen;

6. gele onderbroken strepen

7. haaientanden  

In onderstaande tekst wordt aangegeven waar borden worden geplaatst en markeringen worden aangebracht.  

Uit artikel 12 BABW blijkt dat voor het plaatsen of verwijderen van fysieke maatregelen, zoals drempels en inritconstructies, geen verkeersbesluit vereist is. Deze fysieke maatregelen vallen dan ook buiten het verkeersbesluit.

Aanpak en inrichting

Bebording 60 km per uur zone

De Waarderweg maakt gedeeltelijk onderdeel uit van een weg buiten de bebouwde kom. De entree van de 60 km per uur zone wordt voorzien van bebording begin en einde 60 km per uur zone.

De bebording komt op de volgende locatie:

Waarderweg, ter hoogte komgrens Montfort;Waarderweg, vanaf de komgrens 270 meter richting Sint Odiliënberg ter hoogte nieuwe wegversmalling/verkeersplateau; 

Fysieke maatregelen 60 km per uur zone

De 60 km per uur zone kan daar waar nodig ondersteund door snelheidsremmende en/of attentieverhogende maatregelen inclusief de daarbij behorende ondersteunende markering. Deze maatregelen worden aangebracht naast de al bestaande maatregelen in het gebied. Voor het aanbrengen van deze infrastructurele maatregelen hoeft, zoals blijkt uit artikel 12 van het BABW, geen verkeersbesluit te worden genomen. Op de bij dit besluit horende tekening is inzichtelijk gemaakt waar snelheidsremmende en/of attentieverhogende maatregelen worden genomen.  

Bebording gesloten voor vrachtauto’s

De bebording komt op de volgende locatie:Processieweg, ter hoogte T-splitsing met Linnerweg;Heistersweg, ter hoogte T-splitsing met Waarderweg;Heisertsweg, ter hoogte T-splitsing met Bosring/Marieveld; 

Bebording voorrangsregeling

Door het plaatsen van de verkeersborden F5 en F6 (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) ter hoogte van de versmalling wordt de (voorrang-)regeling ter plekke aangegeven. Een en ander wordt uitgevoerd middels de bijgevoegde situatietekening.

Belangenafweging

Overwegende dat:

Op 18 januari 2016 een openbare informatieavond is gehouden over de verbetering van de verkeersveiligheid van het kruispunt Waarderweg – Heistersweg. Er is met de aanwezigen gesproken over de problemen en diverse mogelijke oplossingen.Alle aanwezigen herkennen de problematiek van hard rijden op de Waarderweg, overstekende vrachtauto’s en de beperkte zichtbaarheid van het kruispunt en zij kunnen zich vinden in de door de gemeente voorgestelde verkeersmaatregelen en vragen om een snelle aanpak; 

Het college van B en W Roerdalen op 15 maart 2016 heeft ingestemd met het ontwerp kruispunt Waarderweg - Heistersweg;

Andere mogelijke oplossingen zoals een rotonde, een gelijkwaardig kruispunt en het verplaatsen van de bebouwde komgrens zijn bezien en deze oplossingen om moverende redenen niet haalbaar worden geacht; 

De verkeersmaatregelen passen binnen het principe “Duurzaam Veilig”; 

De verkeersmaatregelen passen binnen het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan; Het vrachtverkeer niet via de Heisterweg door de woonwijk Mariaveld dient te rijden en dat er alternatieve routes zijn via de Waarderweg – Stationsweg of via de Waarderweg – Grote Bergerweg; 

Op het afgesloten deel van de Heistersweg geen belendende bebouwing bevindt en dat voor de mogelijke bereikbaarheid van de percelen een ontheffing kan worden verleend; 

Het wenselijk is om een deel van de Heistersweg voor het vrachtverkeer af te sluiten om de verkeersveiligheid op het kruispunt Waarderweg - Heistersweg te verbeteren;

Door een maximumsnelheid van 60 km per uur in te stellen de veiligheid van het kruispunt Waarderweg – Heistersweg – Sweeltjesbosweg wordt verbeterd; 

Door het toepassen van de voorrangsregeling de snelheid wordt verlaagd en daarmee de verkeersveiligheid wordt verbeterd; 

Voor zover belanghebbenden nadelige gevolgen ondervinden van het verkeersbesluit deze niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dit besluit te dienen doelen (artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht).

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd omtrent deze maatregel met de taakaccenthouder verkeer van de basiseenheid Echt-Susteren-Roerdalen van de politieregio Limburg en dat zij positief adviseert.

Besluit:

 • I.

  De 60 km-h-zone Waarderweg in te stellen, middels het plaatsen van de verkeersborden (RVV 1990);

  A1 (60 km) ter hoogte nieuwe overgang 60 / 80 km per uur;

  A2 (60 km) ter hoogte nieuwe overgang 60 / 80 km per uur;

 

 • II.

  Gesloten voor vrachtauto's in te stellen, middels het plaatsen van het verkeersbord C7 (RVV 1990) inclusief onderbord OB401-200 en OB401-500 (RVV 1990);

   

 • III

  Een voorrangsregeling in te stellen, middels het plaatsen van de verkeersborden F5 en F6 (RVV 1990);

   

 • IV

  Een en ander uit te voeren overeenkomstig bijgevoegde tekening; 

   

 • III.

  De datum van openbaarmaking van dit Verkeersbesluit te bepalen op vrijdag 25 maart 2016

 

St. Odiliënberg, 25 maart 2016

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen,

krachtens mandaat,  

 

R (Rob) Walraven

Specialist Verkeer

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

 • a)

  naam en adres

 • b)

  de dagtekening

 • c)

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit "RD/2016-698 Instellen 60 km per uur-zone Waarderweg (bubeko), gesloten voor vrachtauto's Heistersweg en instellen voorrangsregeling t.h.v. versmalling, Montfort"

 • d)

  de gronden van het bezwaar

 

Wanneer u van mening bent dat vanwege spoed niet op het besluit op uw bezwaarschrift gewacht kan worden, kunt u bij de voorzieningsrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond verzoeken dit besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen.