Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2016, 150Vergunningen

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 22 december 2015, met kenmerk 00.060.907, tot wijziging van de Vergunning BankGiro Loterij 2015/2016

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelezen het verzoek van de BankGiro Loterij van 6 oktober 2015 tot het aanpassen van het deelnemersreglement in verband met wijzigingen in de samenstelling van het prijzenpakket;

Gelet op de artikelen 3, 5 en 33b van de Wet op de kansspelen en het Kansspelenbesluit;

Besluit:

Het besluit inzake verlening van vergunning tot het organiseren van de bankgiro loterij (Vergunning Bank Giro Loterij 2015/2016) wordt als volgt gewijzigd:

Onder A.2 wordt de versie van het deelnemersreglement vervangen door:

  • versie geldend per 1 januari 2016;

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 22 december 2015

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, de directeur, namens deze, F.M.M. de Kort hoofd afdeling vergunningen

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken en Communicatie

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • Uw naam en adres;

  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • Een kopie van de beslissing;

  • De gronden van uw bezwaar;

  • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

TOELICHTING

De BankGiro Loterij N.V. (hierna: BGL) heeft een vergunning op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen, de Vergunning BankGiro Loterij 2015/2016. Er is een wijziging aangevraagd van deze vergunning.

De BGL heeft de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit verzocht om in te stemmen met diverse wijzigingen in de samenstelling van het prijzenpakket.

Allereerst verzoekt de BGL instemming met het invoeren van ‘weekendprijzen’ welke de huidige ‘weekprijzen’ zullen vervangen. De BGL kan winnaars van de maandelijkse trekking verspreid over de maand bekend maken. Dit gebeurde al op wekelijkse basis in de vorm van ‘weekprijzen’. Voortaan zal die bekendmaking in het weekend plaatsvinden onder de naam ‘weekendprijzen’.

Daarnaast verzoekt de BGL om instemming met de invoering van een ‘maandprijs’ van € 1.000.000,–. Deze prijs wordt op uniek lotnummer getrokken, maar zal per trekking afwisselend worden verdeeld. Dit houdt in dat de prijs de ene trekking aan één deelnemer toekomt en de andere trekking verdeeld wordt onder deelnemers met gedeeltelijk dezelfde IBAN-code. In het laatste geval vindt de verdeling plaats volgens het bestaande spaarsysteem, met dien verstande dat de naam van dit spaarsysteem wijzigt van ‘KluisMunten’ naar ‘MiljoenenMunten’.

De verzochte wijzigingen in het prijzenschema worden toegestaan, onder voorwaarde dat hier op transparante en duidelijke wijze over wordt gecommuniceerd bij het bekendmaken van de te winnen prijzen en de uitslagen.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit besluit derhalve om dit wijzigingsverzoek in te willigen.