Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2016, 14895Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 maart 2016, kenmerk 943230-148320-WJZ, houdende aanpassing van subsidieregelingen in verband met de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (Aanpassingsregeling invoering Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

Na artikel 1 van de Regeling heroïnebehandeling wordt een artikel 1a ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Op deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

ARTIKEL II

De Regeling palliatieve terminale zorg wordt als volgt gewijzigd:

1. Na artikel 5 wordt een artikel 5a ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is niet van toepassing op de subsidies, bedoeld in artikel 5.

2. Artikel 23 komt te luiden:

Artikel 23

  • 1. Artikel 10.1, eerste lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is niet van toepassing op een instellingssubsidie voor een netwerk palliatieve zorg.

  • 2. In afwijking van 7.3, eerste lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS worden instellingssubsidies van minder dan € 25.000 voorafgaand aan het boekjaar vastgesteld, welke vaststelling wordt aangevraagd overeenkomstig hoofdstuk 3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS in plaats van de artikelen 7.1, 7.2 en 7.3, tweede, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

  • 3. Instellingssubsidies van € 25.000 tot € 125.000 worden verstrekt als subsidies als bedoeld in artikel 1.5, onderdeel c, onder 2° van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

  • 4. In afwijking van artikel 8.7, eerste lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS vormt de ontvanger van een instellingssubsidie van € 125.000 of meer geen egalisatiereserve.

ARTIKEL III

Na artikel 1 van de Subsidieregeling abortusklinieken wordt een artikel 1a ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Op deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

ARTIKEL IV

Na artikel 1 van de Subsidieregeling donatie bij leven wordt een artikel 1a ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Op deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

ARTIKEL V

Na artikel 6 van de Subsidieregeling huisvesting gesloten jeugdhulp 2015 wordt een artikel 6a ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

Na inwerkingtreding van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS blijven de in artikel 2 genoemde artikelen van de Kaderregeling VWS-subsidies van toepassing.

ARTIKEL VI

Artikel 2 van de Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp vervalt.

ARTIKEL VII

Na artikel 1 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg wordt een artikel 1a ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Op deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

ARTIKEL VIII

Na artikel 1 van de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant wordt een artikel 1a ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Op deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

ARTIKEL IX

Na artikel 1 van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015-2017, wordt een artikel 1a ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Op deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

ARTIKEL X

Na artikel 1 van de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013-2017, wordt een artikel 1a ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Op deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

ARTIKEL XI

Na artikel 1 van de Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg wordt een artikel 1a ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Op deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

ARTIKEL XII

Na artikel 1 van de Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2016 wordt een artikel 1a ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Op deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

ARTIKEL XIII

Artikel 2 van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan komt te luiden:

Artikel 2

De artikelen 8.2, eerste lid, en 10.1, eerste lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS zijn niet van toepassing op een instellingssubsidie.

ARTIKEL XIV

Na artikel 1 van de Subsidieregeling publieke gezondheid wordt een artikel 1a ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Op deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

ARTIKEL XV

Na artikel 1 van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II wordt een artikel 1a ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Op deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

ARTIKEL XVI

Na artikel 1 van de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg wordt een artikel 1a ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Op deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

ARTIKEL XVII

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanpassingsregeling invoering Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

ARTIKEL XVIII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2016.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

Onderhavige regeling strekt tot wijziging van een aantal subsidieregelingen op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De wijziging houdt verband met de inwerkingtreding van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Die kaderregeling vervangt de tot die datum geldende subsidiekaderregelingen van de drie ministeries. Zo ook de Kaderregeling VWS-subsidies.

De Kaderregeling VWS-subsidies had als uitgangspunt dat deze alleen van toepassing was op bijzondere subsidieregelingen als zij uitdrukkelijk in de bijzondere subsidieregeling van toepassing werd verklaard. Was dit niet het geval dan gold de Kaderregeling VWS-subsidies niet en moesten in de bijzondere regeling zelfstandig bepalingen opgenomen worden over onderwerpen die in de kaderregeling waren opgenomen zoals bijvoorbeeld aanvragen, verplichtingen en termijnen en dergelijke. Het kwam ook voor dat slechts een aantal artikelen van de Kaderregeling VWS-subsidies in een bijzondere subsidieregeling van toepassing werd verklaard.

Met de inwerkingtreding van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is die systematiek gewijzigd en geldt in wezen het omgekeerde. In artikel 1.3 van laatstgenoemde regeling is opgenomen dat de minister in een ministeriële regeling of in een beleidsregel de activiteiten waarvoor en de voorwaarden waaronder subsidie kan worden verstrekt, nader kan bepalen. Hiermee wordt duidelijk dat de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS altijd geldt, dus ook voor bijzondere subsidieregelingen. Omdat de bestaande bijzondere subsidieregelingen van VWS nog van de oude systematiek uitgaan is het noodzakelijk deze regelingen aan te passen aan de nieuwe kaderregeling. Zo is in de regelingen die geen melding maken van de Kaderregeling VWS-subsidies nu expliciet aangegeven dat de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing is. In de regelingen die expliciet bepalingen van de Kaderregeling VWS-subsidies van toepassing verklaren, worden de corresponderende artikelen uit de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS van toepassing verklaard en de andere artikelen uitgesloten. Inhoudelijk verschillen de bepalingen niet die van toepassing worden verklaard of worden uitgesloten, zodat volstaan kan worden met een verwijzing naar de betreffende artikelen in de nieuwe kaderregeling.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers