Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2016, 148Vergunningen

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 23 december 2015, met kenmerk 00.060.982, tot wijziging van de Vergunning SNL-Loterij 2015/2016. Dit besluit treedt in werking per 1 april 2016

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelet op de artikelen 3, 5 en 33b van de Wet op de kansspelen en het Kansspelenbesluit;

Besluit:

Het besluit inzake verlening van vergunning tot het organiseren van de SNL-Loterij (Vergunning SNL-Loterij 2015/2016) wordt als volgt gewijzigd:

Voorschrift D.6 wordt gewijzigd in:

De vergunninghouder is verplicht om het volledige prijzenschema op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze bekend te maken vanaf het moment dat de loten verkocht worden.

Indien een trekking plaatsvindt uit een groter bestand dan de verkochte, gewonnen en gratis verstrekte loten, dan is er sprake van niet-gegarandeerde prijzen.

In dit geval moet vanaf het moment dat de loten verkocht worden in reclame-uitingen op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze bekend worden gemaakt:

 • Wat het aantal verkochte, gewonnen en gratis verstrekte loten is, en het totaal aantal loten dat deel uitmaakt van de trekking;

 • Welke prijzen uit het prijzenschema niet gegarandeerd zijn;

 • Wat de statistische kans op het winnen is bij de niet-gegarandeerde prijzen;

 • Wat met prijzen gebeurt indien deze tijdens de trekking niet vallen.

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 23 december 2015

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, de directeur, namens deze, F.M.M. de Kort Hoofd afdeling vergunningen

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

 • Uw naam en adres;

 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • Een kopie van de beslissing;

 • De gronden van uw bezwaar; en

 • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

TOELICHTING:

De Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen heeft een vergunning op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen, de Vergunning SNL-Loterij 2015/2016 (hierna: de vergunning). De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft besloten tot een ambtshalve wijziging van voorschrift D.6 van deze vergunning.

De wijziging van voorschrift D.6 is ingegeven door het belang van de consument om voorafgaand aan een trekking op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze geïnformeerd te worden over het prijzenschema. Het waarborgen van transparante communicatie over het prijzenschema valt onder één van de taken van de Kansspelautoriteit, namelijk: het beschermen en informeren van consumenten. De wijziging wordt derhalve doorgevoerd in alle meerjarige loterijvergunningen.

De gemiddelde consument zal aannemen dat te winnen prijzen ook daadwerkelijk gewonnen zullen worden, terwijl dit in de praktijk niet altijd het geval is. Daarom gelden ten aanzien van prijzen die niet gegarandeerd zullen vallen strengere vereisten1. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat de gemiddelde consument niet in staat kan worden geacht de precieze winkansen te kunnen berekenen. Het gegeven dat een prijs niet gegarandeerd valt, wordt dan ook beschouwd als essentiële informatie die de consument nodig heeft voor de beslissing om al dan niet mee te doen aan het kansspel. Het weglaten van deze informatie, dan wel het op onduidelijke, onbegrijpelijke of dubbelzinnige wijze presenteren van deze informatie is derhalve een misleidende omissie.2

Oorspronkelijk luidde voorschrift D.6 als volgt: ‘De vergunninghouder is verplicht om alleen te trekken uit verkochte, gewonnen, en gratis verstrekte loten’.

Dit betrof een absoluut verbod op het trekken uit een groter bestand dan de verkochte, gewonnen, en gratis verstrekte loten. Echter, dit bleek te rigide geformuleerd gelet op de bestaande praktijk van loterijen. Het voorschrift zou onder andere tot gevolg kunnen hebben dat jackpottrekkingen niet plaats mogen vinden. Dit is niet beoogd bij het opstellen van het voorschrift. Daarom wordt dit aangepast middels het onderhavige besluit.

Het aangepaste voorschrift schrijft niet langer voor uit welk bestand een loterij de prijzen dient te trekken, maar verplicht de loterij tot transparante en ondubbelzinnige communicatie over:

 • het aantal verkochte, gewonnen en gratis verstrekte loten, en het totaal aantal loten dat deel uitmaakt van de trekking;

 • welke prijzen niet gegarandeerd zijn;

 • wat de statistische kans op het winnen is bij de niet-gegarandeerde prijzen, en;

 • wat er met prijzen gebeurt wanneer deze tijdens de trekking niet vallen.

Deze informatie dient uit iedere reclame-uiting voorafgaand aan een trekking te blijken, kortom: iedere communicatie over de te winnen prijzen. Voor de invulling van ‘iedere communicatie’ wordt aangesloten bij de uitleg die de Mediawet, Nederlandse Reclame Code en jurisprudentie hieraan geven. Televisie- of radiocommercials hebben als communicatiemedium echter beperkingen, hetgeen betekent dat in een commercial wel altijd genoemd moet worden dat een prijs niet gegarandeerd valt, maar dat voor meer specifieke informatie naar de website van de loterij mag worden verwezen, waar de volledige en duidelijke informatie over het prijzenschema te vinden is.

Gelet op het feit dat er reeds reclamecampagnes voor de komende periode van start zijn gegaan, zal dit besluit op 1 april 2016 inwerking treden. De Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen heeft hiermee voldoende tijd om de wijziging te implementeren.


X Noot
1

Zie voor het belang van informatie aan de consument ook ECLI:NL:HR:2015:178

X Noot
2

Ontleend aan de Wet oneerlijke handelspraktijken, in het bijzonder de artikel 6:193c en 6:193d Burgerlijk Wetboek.