Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielStaatscourant 2016, 14592Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Ammerzoden herziening 2015, Hoge Heiligenweg 32-34 + percelen langs A2 (BP1117), Maasdriel

Logo Maasdriel

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een extra woning te realiseren op het perceel Hoge Heiligenweg 32 in Ammerzoden. De percelen Hoge Heiligenweg 32 en 34 krijgen een woonbestemming en de percelen aan de A2 (nabij Hamstraat/Maasdijk in Hedel) behouden hun agrarische bestemming zonder bouwblok.

Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gedeeltelijk gewijzigd. In paragraaf 4.3.2 van de toelichting wordt de doorwerking van VAB-beleid in het plangebied nader toegelicht. In de regels en verbeelding wordt niets gewijzigd.

Inzien

Van 24 maart 2016 tot en met 4 mei 2016 ligt het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op;

  • onze website onder 'Wonen en Leven / Bouwen en bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen inkijken.

  • op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0263.BP1117-VG01

De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1117-/NL.IMRO.0263.BP1117-VG01

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

  • door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

  • tegen wijzigingen die bij de vaststelling (in de regels of verbeelding van) in het bestemmingsplan zijn aangebracht

  • door hen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

Bel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente en vraag naar mevrouw D. van Lienden