Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2016, 14456Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan 'IJsselmuiden West, 2e herziening Slenkstraat'

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken bekend, dat met ingang van donderdag 24 maart 2016 het ontwerpbestemmingsplan IJsselmuiden West, 2e herziening Slenkstraat voor iedereen gedurende zes weken ter inzage ligt.

 

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om, na sloop van de 16 bestaande woningen, 10 nieuwe woningen te bouwen.

 

U kunt het plan inzien van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur bij het Klant Contact Centrum in het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Buiten deze tijden alleen op afspraak. U kunt het plan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0166.00991177-OW01.

 

Tijdens de genoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de Gemeenteraad, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Indien u een mondelinge zienswijze kenbaar wil maken, kunt u contact opnemen met het cluster RO van het team Beleidsontwikkeling en Advisering. Het is niet mogelijk een zienswijze via internet of e-mail in te dienen.