Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 1435Ruimtelijke plannen

Vastgesteld bestemmingsplan Bouwvlak Sluysoort in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Bouwvlak Sluysoort in Maarssen vanaf vrijdag 15 januari tot en met donderdag 25 februari 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Op het perceel Boomgaardpaviljoen 22B Maarssen, nabij Sluysoort 27 in Maarssen, in plaats van één woning twee woningen mogelijk maken. Het bestaande bouwvlak wordt gesplitst ten behoeve van de extra woning. Op ondergeschikte onderdelen, archeologie en parkeren betreffend, is het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd.

Inzien

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPSluysoortnb27MRS-VG01) vanaf vrijdag 15 januari 2016 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 25 februari 2016 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) en het servicepunt Beek en Hoff, Molendijk 34 in Loenen aan de Vecht (maandag t/m donderdag van 13.00 tot 16.00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer S. Scheijven (14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 15 januari 2016 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Een beroepschrift kunt u richten aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek tot voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.