Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2016, 14267Ruimtelijke plannenOntwerp-bestemmingsplan A. de Graaflaan/Kruisweg gecoördineerd met ontwerp-omgevingsvergunning W20140154 - Kruisweg 24 te Woubrugge

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken ingevolge artikel 3.8 j° 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘A. de Graaflaan/Kruisweg’ gecoördineerd met de ontwerp-omgevingsvergunning met ingang van donderdag 17 maart t/m donderdag 28 april 2016 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Inzage is mogelijk gedurende de openingstijden of op afspraak. Tevens kunt u het ontwerp-bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO code NL.IMRO.1884.BPGRAAFL20KRUISW24-ONT1 en via onze website, www.kaagenbraassem.nl.

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar maken. De zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen. De gemeenteraad zal degenen die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, in de gelegenheid stellen een nadere mondelinge toelichting te geven.

De zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen.

Het bestemmingsplan is opgesteld op aanvraag en betreft een bestemmingsplanwijziging om de verplaatsing van de intensieve veehouderij gevestigd aan de A. de Graaflaan 20 te Woubrugge naar de Kruisweg 24 te Woubrugge mogelijk te maken. Op de locatie van de intensieve veehouderij die momenteel gevestigd is aan A. de Graaflaan zal woningbouw plaats vinden.

De ontwerp-omgevingsvergunning, voor de activiteiten bouwen, milieubewust handelen, uitweg en uitvoeren werk of werkzaamheden (aanleggen), behorende bij het bestemmingsplan betreft het oprichten van een varkenshouderijbedrijf op het perceel Kruisweg 24 te Woubrugge (toekomstige nummeraanduiding).

Terzake het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning heeft de Gemeenteraad ex artikel 3.30 Wro op 15 december 2014 een coördinatiebesluit genomen inhoudende dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd in procedure worden gebracht. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met of een van onze klantadviseurs, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl.

Tevens ligt het ontwerpbesluit hogere grenswaarde A. de Graaflaan/Kruisweg in dezelfde periode ter inzage. Deze kennisgeving is ook gepubliceerd op 16 maart 2016.