Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerStaatscourant 2016, 14234Ruimtelijke plannenVaststelling wijzigingsplan“Schinkelpolder, derde wijziging”

Logo Aalsmeer

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening dat zij bij besluit van 15 maart 2016 het wijzigingsplan “Schinkelpolder, derde wijziging” ongewijzigd hebben vastgesteld.

Het plangebied heeft betrekking op de bedrijfsgronden aan de Rietwijkeroordweg 33 te Aalsmeer.

Doelstelling

Het doel van de bestemmingswijziging is om de vestiging van een ‘agrarisch aanverwant bedrijf’ aan de Rietwijkeroordweg 33 mogelijk te maken. Op het plangebied rust thans de bestemming “Agrarisch - Tuinbouw” (A-TB) volgens welke bestemming de uitoefening van een ‘agrarisch aanverwant bedrijf’ niet mogelijk is.

Burgemeester en wethouders geven daarvoor toepassing aan de wijzigingsbevoegdheid als vervat in artikel 3.7.1 van de regels van het bestemmingsplan “Schinkelpolder”.

Inzien wijziging splan

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ligt tezamen met de bijbehorende stukken in de periode van vrijdag 18 maart 2016 tot en met donderdag 28 april 2016 voor een ieder ter inzage.

Het wijzigingsplan is digitaal beschikbaar gesteld via:

 • -

  de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.BPSchinkelpolwijz3-VG01;

 • -

  de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http://0358.ropubliceer.nl, of via de website www.aalsmeer.nl.

 

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur.

De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en met woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur.

Beroep

Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan met ingang van 18 maart 2016 gedurende zes weken tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door:

 • -

  belanghebbenden die tijdig bij burgemeester en wethouders een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

 • -

  belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over het ontwerpbesluit bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren zich tijdig met een zienswijze tot burgemeester en wethouders te wenden.

 

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het besluit van burgemeester en wethouders van Aalsmeer treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.