Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2016, 14096Ruimtelijke plannenBekendmaking bestemmingsplan "Tuin van Gulik'

Logo Sittard-Geleen

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.6 Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van donderdag  17 maart 2016 gedurende een periode van zes weken (tot en met 27 april 2016) het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 maart 2016 genomen besluit ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan “Tuin van Gulik” (GML-bestand: NL.IMRO.1883.BPTuinvGulik-VA01); ter inzage ligt bij de balie Vergunningen, Markt 1 te Geleen (alleen op afspraak via tel. 14046).

 

Het betreffende vaststellingsbesluit met bijbehorend bestemmingsplan kan tevens digitaal worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

planbegrenzing:

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Voetstraat aan de westzijde, de Monseigneur Canoystraat aan de noordzijde, aan de oostzijde de Monseigneur Vranckenstraat en de achtertuinen van de woningen gelegen aan de Rijksweg zuid en aan de zuidzijde de achtertuinen van de woningen gelegen aan de Geuweg.

 

Instellen beroep:

Binnen de termijn van ter inzage legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag), door:

 

  • 1.

    een belanghebbende, die naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze heeft ingediend;

  • 2.

    een belanghebbende, die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze naar voren te brengen.

 

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (eveneens Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). In dát geval treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Voor de behandeling van uw beroepschrift moet u griffierecht betalen. Ga voor meer informatie over het instellen van beroep en het griffierecht naar www.raadvanstate.nl /onze werkwijze/bestuursrechtspraak, of bel 070 426 44 26.

 

Woensdag, 16 maart 2016