Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamStaatscourant 2016, 14017Instelling gemeenschappelijke regelingenWijzigingsplan Boven Oosterdiep 107 vastgesteld

Logo Veendam

 

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat zij bij hun besluit van 1 maart 2016 het wijzigingsplan “Bestemmingsplan Sorghvliet, plan van wijziging Boven Oosterdiep 107” hebben vastgesteld.

Inhoud van het plan

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Boven Oosterdiep 107/107A. Het plan is bedoeld om de geldende bestemming zodanig te wijzigen, dat een woning kan worden toegevoegd en geen horecafunctie meer toegestaan is.

Bij de vaststelling zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen.

Hogere waarden

Burgemeester en wethouders van Veendam hebben met toepassing van artikel 110a en volgende van de Wet geluidhinder ook besloten hogere grenswaarden vast te stellen voor de geluidbelasting op de gevels van een nieuw te realiseren woning op het bovenvermelde perceel.

De vastgestelde grenswaarden zijn:

  • 62 dB wegverkeerslawaai op de voorgevel;

  • 54 dB industrielawaai op de voorgevel.

Plan inzien

U kunt het wijzigingsplan met bijbehorende stukken en het besluit hogere waarden inzien vanaf 17 maart tot 28 april 2016 in het gemeentehuis (Raadhuisplein 5) tijdens openingsuren.

De stukken zijn ook te raadplegen via www.veendam.nl/bestemmingsplannen (Overzicht plangebieden Sorghvliet) en www.ruimtelijkeplannen.nl (met de ID-code NL.IMRO.0047.07WP00012014-0401.

In beroep

Tot 28 april 2016 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan en/of het hogere waardenbesluit. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het wijzigingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan naar voren heeft gebracht, of

  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

U kunt ook digitaal het beroepschrift indienen bij genoemde Afdeling via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het wijzigingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Veendam, 15 maart 2016