Natura 2000-Beheerplan Vlakte van de Raan 2016–2022, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken het Natura 2000 beheerplan Vlakte van de Raan vastgesteld. Met ingang van 22 maart 2016 treedt het beheerplan in werking.

De Vlakte van de Raan is het zeegebied voor de monding van de Westerschelde. Samen met de ruim 160 andere Natura 2000-gebieden in Nederland maakt het deel uit van een samenhangend netwerk in de Europese Unie.

Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten en dieren vinden er de bescherming die nodig is om ze in stand te houden. Voor de bescherming van de zeenatuur in de Vlakte van de Raan, maakte Rijkswaterstaat in opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu samen met het Ministerie van Economische Zaken en betrokkenen bij het gebied een beheerplan. Het Natura 2000-beheerplan Vlakte van de Raan ligt van 23 maart tot en met 3 mei ter inzage op verschillende locaties.

Het beheerplan

In het beheerplan staat welke natuurwaarden in het gebied behouden of verbeterd moeten worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. In de Vlakte van de Raan zijn dat het habitat permanent overstroomde zandbanken, bruinvissen, grijze zeehond, gewone zeehond en drie soorten vissen: zeeprik, rivierprik en fint. Ook geeft het beheerplan aan welke activiteiten niet vergunningplichtig zijn, welke activiteiten onder voorwaarden zijn vrijgesteld en welke activiteiten wel vergunningplichtig zijn.

Maatregelen

Onderhoud aan strekdammen, de meeste vormen van recreatie, sportvisserij, monitoring, beroepsscheepvaart, ankeren, vaarwegmarkering, luchtvaart, archeologisch onderzoek en oefeningen van reddingsdiensten kunnen op dezelfde voet doorgaan en zijn niet vergunningplichtig. Vaargeulbeheer van de Wielingen, onderwatersuppleties en staandwantvisserij worden onder voorwaarden vrijgesteld van vergunningplicht.

Alle overige vormen van visserij, schelpenwinning en evenementen met power- en speedboats zijn vergunningplichtig. Na maximaal 6 jaar wordt het beheerplan herzien.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbeheerplan

Ten opzichte van het ontwerpbeheerplan zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

Waar vindt u meer informatie?

U kunt het beheerplan van 23 maart tot en met 3 mei tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

Rijkswaterstaat Zee & Delta

Poelendaelesingel 18

Middelburg

Rijkswaterstaat Zee & Delta

Lange Kleiweg 34

Rijswijk

Provincie Zeeland

Abdij 6

Middelburg

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Plesmanweg 1–6

Den Haag

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

Daarnaast kunt u het beheerplan voor de Vlakte van de Raan en andere relevante documenten downloaden via www.platformparticipatie.nl/vlaktevanderaan. Ook op www.rwsnatura2000.nl/gebieden kunt u meer informatie vinden.

Wie mag beroep instellen?

Beroep is mogelijk voor:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbeheerplan;

  • belanghebbenden die eerder niet een zienswijze hebben ingediend, maar het niet eens zijn met een wijziging ten opzichte van het ontwerpbeheerplan.

Waarover mag u beroep instellen?

Beroep staat volgens de Natuurbeschermingswet 1998 (art 39) alleen open voor activiteiten die in het beheerplan zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht op grond van de Nb-wet (zie hoofdstuk 6 uit het beheerplan).

Hoe kunt u beroep instellen?

Beroep instellen tegen het Natura 2000 Beheerplan Vlakte van de Raan kan van 23 maart tot en met 3 mei 2016 bij bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit kan op de volgende manieren:

  • Digitaal (alleen voor burgers): https://digitaalloket.raadvanstate.nl;

  • Schriftelijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag;

  • Fax 070 365 13 80: Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden.

Alle beroepsgronden moeten binnen de beroepstermijn binnen zijn. Het is niet toegestaan buiten de termijn nog (aanvullende) beroepsgronden aan te voeren. Het instellen van beroep schorst niet de werking van het beheerplan. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie hierover vindt u op www.platformparticipatie.nl. Er zijn kosten (griffierechten) verbonden aan het instellen van beroep. Actuele informatie hierover vindt u op www.raadvanstate.nl onder ‘Onze werkwijze/bestuursrechtspraak/Ruimtelijke-ordeningskamer’.

Vragen?

Hebt u na het inzien van het beheerplan en andere documenten of na het bezoeken van de websites nog inhoudelijke vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar vlaktevanderaan@rws.nl. Voor vragen over de beroepsprocedure kunt u terecht bij de directie Participatie, telefoonnummer 070 456 8999.

Naar boven