Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 13889Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan Evz Bijleveld, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan Ecologische verbindingszone (Evz) Bijleveld vanaf vrijdag 18 maart tot en met donderdag 28 april 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit plan ondersteunt gemeente Stichtse Vecht het initiatief van de provincie Utrecht om natuurgebieden met elkaar te verbinden door de aanleg van een Evz. Het college maakt gebruik van de in het bestemmingsplan Landelijk Gebied West vastgelegde bevoegdheid de bestemming van enkele percelen te wijzigen van ‘agrarisch’ in ‘natuur’. Deze worden dan zo ingericht dat dieren en planten zich kunnen verplaatsen tussen natuurgebieden zoals Armenland Ruwiel in Groot Wilnis-Vinkeveen en polderreservaat Kockengen.

Inzien

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan (NL.IMRO.1904.WPEVZBijleveldKKG-VA01) vanaf vrijdag 18 maart raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 28 april 2016 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw A. Havermans (14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 18 maart 2016 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Een beroepschrift kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek tot voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zowel voor het beroep als het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.