Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 13155VergunningenMededeling beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure), IJsbaanpad 12

Logo Amsterdam

Namens burgemeester en wethouders maakt stadsdeelsecretaris van stadsdeel Zuid bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning met OLO-nummer: 1573643, verleent voor de volgende activiteiten;

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo);

- het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met planologische regeling,

(artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo).

 

inzake;

het oprichten van een gebouw op het na sloop vrijgekomen terrein op de locatie IJsbaanpad 12 met bestemming daarvan tot een hotel.

 

Terinzagelegging

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van dinsdag 15 maart 2016 tot en met dinsdag 26 april 2016 tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsloket van stadsdeel Zuid, op de President Kennedylaan 923. Het stadsloket is dagelijks geopend van 08:00 uur tot 18:00 uur.

 

De mededeling kan tevens digitaal bekeken worden via onze internetsite www.amsterdam.nl/bekendmakingen en via www.officiëlebekendmakingen.nl.

 

Bovendien staat de topografische weergave van de afwijking van het vigerende bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl onder vermelding van

NL.IMRO. 0363.K1602PBGST-OW01

 

U kunt als belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt beroep instellen. U moet wel een zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend of goede redenen hebben waarom u dit niet heeft gedaan.

 

Stuur uw beroepschrift naar:

Rechtbank Amsterdam

Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Vermeld in uw beroepschrift altijd:

uw naam, adres en telefoonnummer;

de datum waarop u het beroepschrift schrijft en uw handtekening;

de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u beroep instelt;

waarom u beroep instelt.

Dient iemand anders namens u het beroepschrift in? Stuur dan een machtiging mee.