Wijzigingsplan Locatie Mozaïk

Logo Oisterwijk

Ter inzage voor beroep van 11 maart 2016 tot en met 21 april 2016.

Plangebied en doel

Met het wijzigingsplan wordt de herontwikkeling van de locatie Mozaïk mogelijk gemaakt. In het plangebied, dat ligt ingeklemd tussen de Burgemeester Canterslaan en de Voorste Stroom, worden 15 woningen gerealiseerd.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 8 maart 2016 heeft het college het wijzigingsplan Locatie Mozaïk (NL.IMRO.0824.WPMozaik-VA01) gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 11 maart 2016 tot en met 21 april 2016, gedurende zes weken, ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk: http://oisterwijk.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen.html;

  • bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. U kunt het wijzigingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

Beroep

Tegen het besluit van het college kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar te hebben gemaakt;

  • belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door het college zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het wijzigingsplan. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer: 013 529 13 11.

Naar boven