Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
het BildtStaatscourant 2016, 12256Ruimtelijke plannenGemeentelijke coördinatieregeling ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbestemmingsplan Oudebildtzijl – Nieuwebildtdijk 94 (herbouw woonboerderij)

Logo het Bildt

De gemeenteraad van het Bildt heeft op 21 januari 2016 besloten toepassing te geven aan de gemeentelijke coördinatieregeling voor de herbouw van een woonboerderij op het adres Nieuwebildtdijk 94 te Oudebildtzijl. Vanwege die coördinatie worden de hieronder vermelde besluiten gelijktijdig ter inzage gelegd.

Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt maakt daarom bekend dat, op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de afdeling Wonen & Werken op het gemeentehuis aan de van Harenstraat 47 te St.-Annaparochie de volgende ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken ter inzage liggen:

Ontwerp-omgevingsvergunning Oudebildtzijl Nieuwebildtdijk 94 (herbouw woonboerderij)

De omgevingsvergunning voorziet in de herbouw van een woonboerderij op het adres Nieuwebildtdijk 94 te Oudebildtzijl. De oorspronkelijke boerderij wordt gesloopt en ter plaatse daarvan wordt een nieuwe woonboerderij gebouwd van geringere omvang dan de oorspronkelijke boerderij.

Ontwerp bestemmingsplan Oudebildtzijl Nieuwebildtdijk 94 (herbouw woonboerderij)

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de planologische motivering voor de herbouw van een woonboerderij op een voormalige agrarische bedrijfskavel. Het bestemmingsplan voorziet in de omzetting van een agrarisch bouwperceel naar deels een woonbestemming en deels een agrarisch onbebouwde bestemming. In de te handhaven schuur wordt de mogelijkheid geboden voor lichte vormen van bedrijvigheid.

Het digitale ontwerpbestemmingsplan is tevens te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0063.BPNBD94-ON01

U kunt de bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan downloaden door het aanklikken van de volgende link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/showManifest?organizationId=hetbildt&striVersion=STRI2012

En vervolgens te kiezen voor het plan NL.IMRO.0063.BPNBD94-ON01

Indienen zienswijzen

Van 10 maart tot en met 20 april 2016 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijzen kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt. Een schriftelijke zienswijze moet geadresseerd worden aan: de gemeente het Bildt, Postbus 34, 9076 ZN St.-Annaparochie.

Of stuur uw zienswijze op naar: o.vandereems@hetbildt.nl, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan / ontwerp-omgevingsvergunning Oudebildtzijl – Nieuwebildtdijk 94 (herbouw woonboerderij).

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, moet u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Wonen en Werken: telefoonnummer 0518-409283. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan / verlenen omgevingsvergunning.

Vanwege de coördinatie worden de hiervoor vermelde besluiten gelijktijdig ter inzage gelegd en worden zienswijzen behandeld als zienswijze tegen beide besluiten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen en Werken: telefoonnummer 0518-409283.