Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 11085Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Straatweg 154 in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 4 maart tot en met donderdag 14 april 2016 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Straatweg 154 in Maarssen ter inzage ligt. Voor de voorbereiding van de beschikking op deze aanvraag wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd en gebruik gemaakt van een door de gemeenteraad op 22 november 2011 vastgestelde lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (VVGB) hoeft te worden afgegeven.

Inhoud

Op het al geruime tijd braakliggende terrein Straatweg 154 in Maarssen, vroeger de vestigingsplaats van de Technische Verenfabriek VIOD, worden drie naast elkaar gelegen grondgebonden woningen gebouwd. Twee woningen met een boothuis verbonden met het hoofdgebouw en één woning met een ligplaats.

Inzien

U kunt het ontwerpbesluit (NL.IMRO.1904.OVStraatweg154MRS-OW01) vanaf vrijdag 4 maart 2016 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 4 maart 2016 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u contact opnemen met de heer J. Gijsen (14 0346).