Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZandvoortStaatscourant 2016, 1106Ruimtelijke plannen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Groot Bentveld" ex. artikel 3.8 Wro

Logo Zandvoort

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 december 2015 het bestemmingsplan “Groot Bentveld gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud bestemmingsplan

Voor het landgoed ‘Groot Bentveld’ bestaat het voornemen om de bestaande woonfunctie uit te breiden met o.a. de volgende ontwikkelingen:

• ondergrondse zaal ten behoeve van beeldende kunst

• verplaatsing van de tennisbaan

• uitbreiding bestaande schuur (bovengrondse zaal ten behoeve van beeldende kunst

 

Met het bestemmingsplan “Groot Bentveld” worden hiervoor genoemde ontwikkelingen (planologisch) mogelijk gemaakt.

 

Gewijzigde vaststelling

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan luiden als volgt:

• toe te voegen als bijlage bij de plantoelichting het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van 7 mei 2010.

• artikel 8.1 (strijdig gebruik) aanhef als volgt te laten luiden: ‘als gebruik in strijd met de bestemming wordt in elk geval beschouwd een gebruik van bebouwde en onbebouwde gronden’.

• toe te voegen aan artikel 8.1 (strijdig gebruik) onder een nieuw onderdeel i. ‘het gebruik van binnen- en buitenruimte als een voor het publiek toegankelijke tentoonstellingsruimte en beeldentuin’.

 

Inzage

Het bestemmingsplan (bestaande uit een verbeelding, regels en een toelichting) met bijbehorende stukken ligt voor een ieder ter inzage met ingang van 15 januari 2016 gedurende zes weken tijdens de openingstijden bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort.

 

De stukken zijn tevens raadpleegbaar op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.zandvoort.nl.

 

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging (beroepstermijn) beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Tevens kan hij een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen tijdige zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht. Wie opkomt tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerp daarvan, kan redelijkerwijs niet worden verweten daaromtrent geen zienswijzen kenbaar te hebben gemaakt. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling van de Raad van State treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op het verzoek is beslist.