Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2016, 10946Instelling gemeenschappelijke regelingenWijziging gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland

Logo Overijssel

 

Besluit: Provinciale Staten van Overijssel d.d. 20 januari 2016 en Provinciale Staten van Gelderland d.d. 27 januari 2016

Kenmerk: PS/2015/898 (Overijssel) en PS/2015-795 (Gelderland)

Inlichtingen bij: AMR Bentschap Knook

Telefoon: 038 499 87 81

E- mail: statengriffie@overijssel.nl

Kennisgeving

 

Provinciale Staten van Overijssel en Provinciale Staten van Gelderland,

Gelet op artikel 79l van de Provinciewet, de artikelen 40 en 41, eerste lid juncto artikel 8, tweede lid van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland,

besluiten:

Artikel I

De gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  Artikel 6 lid 2 komt te luiden

Het bestuur van de rekenkamer kiest uit haar midden een waarnemend voorzitter.

 • B.

  Aan artikel 13 wordt een vijfde lid toegevoegd dat luidt als volgt:

  • 5.

   De bepalingen betreffende zorg voor de archiefbescheiden van de provincie Gelderland zijn op de rekenkamer van overeenkomstige toepassing, waarbij Gedeputeerde Staten van Gelderland worden aangemerkt als zorgdrager, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Archiefwet 1995.

 • C.

  Art 14, lid 1 komt te luiden:

Om de communicatie tussen de rekenkamer en de Provinciale Staten van de deelnemers te bevorderen wordt tenminste jaarlijks een overleg met een delegatie uit Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland gevoerd.

 • D.

  Art. 14, lid 2 komt te luiden

Het overleg als bedoeld in het eerste lid heeft de volgende functies:

 • a.

  het zijn van gesprekspartner voor procedurele zaken

 • b.

  het uitwisselen van verwachtingen en ervaringen

 • c.

  vorming van een sollicitatiecommissie bij de werving van bestuursleden voor de rekenkamer.

 •  

 • E.

  In artikel 14 worden twee leden ingevoegd welke luiden als volgt:

  • 3.

   Provinciale Staten van de deelnemers worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op het onderzoeksprogramma van de rekenkamer alvorens het bestuur het onderzoeksprogramma definitief vaststelt.

  • 4.

   Provinciale Staten van de deelnemers kunnen een protocol vast stellen voor de behandeling van rekenkamerrapporten.

 • F.

  Art. 15, lid 1 wordt gewijzigd als volgt:

Het bestuur stelt jaarlijks voor 15 juli de begroting vast.

 • G.

  In artikel 16 wordt een nieuw tweede lid ingevoegd dat luidt als volgt:

  • 2.

   De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de Financiële Verordening en de Uitvoeringsregeling van de Provincie Gelderland.

 • H.

  Art 22, lid 2 vervalt

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie van deze Staatscourant.

 

Zwolle/Arnhem,

 

Provinciale Staten voornoemd