Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Valleipoort: het instellen van een verbod voor motorvoertuigen bij de bussluis in de Hogeweg met uitzondering van lijnbussen ter hoogte van de Tabaksschuur.

Logo Amersfoort

DIR/SO/Docsnr.: 5179642

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

Gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,

Overwegende

dat de Energieweg rondom bedrijventerrein De Wieken recent is opengesteld en dat het met de openstelling van de Energieweg veel rustiger is geworden op de Hogeweg en de Amersfoortsestraat, doordat de Energieweg voor een groot deel de verkeersfunctie van de Hogeweg en de Amersfoortsestraat tussen De Schakelaar en de Energieweg heeft overgenomen; dat in het verleden is bepaald dat na de aanleg van de Energieweg een ‘knip’ (afsluiting voor motorvoertuigen uitgezonderd lijnbussen en hulpdiensten, hierna: knip) in de Hogeweg wordt aangelegd; dat de aanleg van een knip in de Hogeweg is opgenomen in het geldende bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen e.o. en snelwegen’; dat de Hogeweg in de huidige situatie een wijkontsluitingsweg is met een maximum toegestane snelheid van 50km/uur en aan weerszijden is voorzien van éénrichtings (brom)fietspaden; dat de Hogeweg een hoofdfietsroute is en er over de Hogeweg lijnbussen rijden; dat het beoogde eindbeeld van de Hogeweg zo veel mogelijk de kwaliteit van een historische bomenlaan heeft. De Hogeweg bestaat in dat eindbeeld uit een rijbaan met fietsstroken, waarmee de rijbaan visueel wordt versmald; dat de (brom)fietspaden aan weerszijden van de Hogeweg, voetpaden kunnen worden en daarmee ook de bushalten goed en verkeersveilig voor voetgangers toegankelijk worden; dat de Hogeweg mede vanwege de route voor lijnbussen een voorrangsweg blijft met een maximum toegestane snelheid van 50km/uur en de weg van ondersteunende snelheidsremmende maatregelen wordt voorzien; dat voor een verkeersveilige afwikkeling van fietsers op fietsstroken een knip als voorwaarde wordt gezien om de Hogeweg hiervoor voldoende rustig te laten zijn; dat vanwege de verkeersveiligheid op de spoorwegovergang Hogeweg, een knip ten zuiden van de Koedijkerweg dient te liggen; dat tijdens inloopavonden is aangegeven dat de meeste aanwonenden een knip graag zo zuidelijk mogelijk van de aansluiting van de Hogeweg met de Koedijkerweg gerealiseerd zouden zien; dat rekening is gehouden met de aanwezige uitritten en beschikbare ruimte; dat rekening is gehouden met de toekomstige uitgifte van woningbouwkavels in Bloeidaal (De Tabaksschuur en De Belschuur) en vanuit die uitgifte een knip ten noorden van de ontsluiting van De Belschuur gewenst is, zodat de toekomstige bewoners aan De Belschuur zo direct mogelijk op Amersfoort zijn georiënteerd; dat de knip op de Hogeweg wordt gerealiseerd tussen De Tabaksschuur en De Belschuur ten westen van de inrit van Hogeweg 249c; dat met de knip halverwege de Hogeweg tussen De Belschuur en De Tabaksschuur, de omrijdtijd via de Energieweg beperkt en acceptabel blijft; dat de knip zal bestaan uit een bussluis met verzinkbare paal; dat hulpdiensten en lijnbussen zijn voorzien van een speciaal systeem waarmee zij de verzinkbare paal en de daaraan gekoppelde verkeerlichten op afstand kunnen bedienen; dat de bussluis passeerbaar wordt gemaakt voor lijnbussen en hulpdiensten en het uitgangspunt is dat er geen ontheffingen voor overige motorvoertuigen worden verstrekt om de bussluis te passeren; dat het langzaam verkeer om de bussluis heen wordt geleid, waarbij (brom)fietsers over korte (brom)fietspaden worden geleid; dat de verkeersveiligheid niet in het geding komt met het instellen van deze maatregelen; dat deze verkeersmaatregelen genomen worden overeenkomstig artikel 2 van de Wegenverkeerswet; dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de verkeersspecialist van de politie akkoord ging met het onderstaand besluit; dat deze wegen in beheer zijn bij, en zijn gelegen, binnen de gemeente Amersfoort.

BESLUIT

  • 1.

    Om een verbod in te stellen voor motorvoertuigen bij de bussluis in de Hogeweg met uitzondering van lijnbussen en dit aan de weggebruikers kenbaar te maken door op de weg voor de bussluis de tekst ‘LIJN BUS’aan te brengen en door het plaatsen van de borden C1van de Bijlage 1 van het Reglement verkeerstekens en verkeersregels 1990 (RVV) en met het onderbord uitgezonderd lijnbussen (OB104).

  • 2.

    Om de huidige (brom)fietspaden langs de Hogeweg en Amersfoortsestraat tussen de Schakelaar en de Oude Lageweg op te heffen en dit aan de weggebruikers kenbaar te maken door het verwijderen van de borden G12a van de Bijlage 1 van het Reglement verkeerstekens en verkeersregels 1990 (RVV).

  • 3.

    Om met onderbroken markering fietsstroken op de Hogeweg en Amersfoortsestraat te realiseren tussen De Schakelaar en de Oude Lageweg en op deze fietsstroken fietssymbolen aan te brengen.

Om de (brom)fietsen om de bussluis te geleiden via korte (brom)fietspaden en dit aan de weggebruikers kenbaar te maken door het plaatsen van de borden G12a van de Bijlage 1 van het Reglement verkeerstekens en verkeersregels 1990 (RVV).

 

Amersfoort, 24 februari 2016

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

Namens deze,

J.W. Boelhouwers, Afdelin gsmanager van de afdeling Stad en Ontwikkeling

Mededelingen

Iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan ingevolge van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) na bekendmaking hiervan binnen zes weken

een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van burgemeester en wethouders,

Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de

Algemene Wet Bestuursrecht zijn ondertekend en zijn gedateerd en ten minste uw naam en adres vermelden, een omschrijving van dit besluit en de gronden van het bezwaar. Burgemeester en wethouders verzoeken u in het bezwaarschrift een telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Informatie hierover vindt u op de site www.amersfoort.nl/bezwaar.

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter visie bij de Publiekinformatiehal in het Stadhuis, Stadhuisplein 1, te Amersfoort

 

Naar boven