GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN

Logo Gorinchem

“P ARAPLUPLAN NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

NL.IMRO.0512.BP2014144- 4 001

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem maken bekend, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, dat de gemeenteraad van Gorinchem in zijn vergadering van 17 december 2015 het bestemmingsplan “Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie” met het identificatienummer NL.IMRO.0512.BP2014144-4001 gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van woensdag 13 januari 2016 tot en met dinsdag 23 februari 2016 voor een ieder ter inzage.

Begrenzing en ligging plangebied

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de volgende gebieden in Gorinchem:

 • rivier Merwede, de vluchthaven en het gebied “De Punt”. Laatstgenoemd gebied maakt onderdeel uit van het terrein “Buiten de Waterpoort”;

 • rivier Waal en de ten oosten van de binnenstad gelegen uiterwaarden, waaronder het Dalemse Gat en de Woelse Waard;

 • de dijklinten Merwede- en Waaldijk;

 • het buitengebied, gelegen tussen de ontwikkelingslocatie “Hoog Dalem”, Dalem en de Dalemse Zeiving (gemeentegrens);

 • de rijksweg A15 (deels).

Doelstelling bestemmingsplan

Het belangrijkste doel van het paraplubestemmingsplan is om gelijkluidende regels te krijgen voor de bescherming en regeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie binnen de deelnemende gemeenten Culemborg, Leerdam, Lingewaal, Vianen, Zaltbommel en Gorinchem. Hiermee wordt bevorderd dat ruimtelijke initiatieven op een vergelijkbare manier binnen deze gemeenten worden getoetst. De nieuwe regels proberen, waar dat mogelijk is, meer ruimte te bieden voor ruimtelijke ontwikkelingen door middel van maatwerk.

Paraplubestemmingsplan

Een paraplubestemmingsplan houdt in dat de regels uit dit bestemmingsplan als extra laag worden toegevoegd aan de al geldende bestemmingsplannen in het plangebied. De nieuwe regels van het paraplubestemmingsplan vervangen de nu geldende (bestaande) bestemmingsplannen niet. Het is wel zo dat de bestaande regels uit de geldende bestemmingsplannen, ter bescherming van de NHW, worden vervangen door de nieuwe regels van het paraplubestemmingsplan.

Gecoördineerd e aanpak bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is voorbereid als een gecoördineerd bestemmingsplan. Dit wil zeggen dat het bestemmingsplan gecoördineerd is voorbereid met en in procedure is genomen door de deelnemende gemeenten Culemborg, Leerdam, Lingewaal, Vianen, Zaltbommel en Gorinchem. Het voorgaande betekent dat de procedure van de paraplubestemmingsplannen binnen de 6 gemeenten zoveel mogelijk gelijk oploopt en onderling wordt afgestemd.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Enerzijds naar aanleiding van ingediende zienswijzen, anderzijds betreft het ambtshalve wijzigingen. De wijzigingen die bij vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht, zijn vermeld in de Zienswijzennota, dat onderdeel uitmaakt van het vaststellingsbesluit.

Ter inzage

Het bestemmingsplan wordt digitaal beschikbaar gesteld op een landelijke voorziening. Via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?woonplaats=gorinchem ziet u de ruimtelijke plannen van de gemeente Gorinchem.

Op de gemeentelijke website www.gorinchem.nl/bestemmingsplannen onder de kop Vastgesteld --> Bestemmingsplan “Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie” staat een rechtstreekse link naar het digitale bestemmingsplan op de landelijke voorziening.

Het bestemmingsplan kan ook elke werkdag worden ingezien tijdens de openingsuren van het stadhuis (informatiehoek), Stadhuisplein 1 in Gorinchem.

Beroep

Gedurende de hierboven genoemde periode bestaat de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • -

  belanghebbenden bij de ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vastgestelde onderdelen van het bestemmingsplan;

 • -

  belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;

 • -

  belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het beroepsschrift dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van het beroepsschrift en het plan waarop het beroepsschrift betrekking heeft.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient er een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden ingediend. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Informatie over project

Meer informatie over het project vindt u op www.bestemmingwaterlinie.nl.

Gorinchem, 12 januari 2016

Naar boven