Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenStaatscourant 2016, 10217VergunningenKennisgeving MER beoordeling, Rotterdam Bulk Terminal B.V., Schiedamsedijk 16, Vlaardingen

Logo Vlaardingen

Wet milieubeheer

 

Beoordelen noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage (m.e.r.)

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen hebben op 22 oktober 2015 een mededeling ingevolge artikel 7.16 van de Wet milieubeheer (aanmeldingsnotitie) ontvangen van Rotterdam Bulk Terminal B.V. ten behoeve van het op- en overslaan van schroot en niet gevaarlijke afvalstoffen, aan de Schiedamsedijk 16 te Vlaardingen.

 

Het op- en overslaan van schroot en niet gevaarlijke afvalstoffen behelst een uitbreiding van de inrichting van Rotterdam Bulk Terminal. Voor deze activiteit moet een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders van Vlaardingen.

De activiteit valt onder categorie D 18.1 van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de vergunningverlenende instantie moet beoordelen of ten behoeve van de vergunningverlening een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

 

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen hebben de voorgelegde informatie getoetst aan de Wet milieubeheer, met name aan het artikel 7.17. Op basis daarvan hebben zij besloten dat het opstellen van een MER ten behoeve van de aanvragen om vergunningen ingevolge de Wabo niet noodzakelijk is.

 

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het besluit liggen van 26 februari 2016 tot en met 7 april 2016 ter inzage:

  • -

    het stadskantoor Vlaardingen, Gemeentelijk Contactcentrum, Westnieuwland 6 te Vlaardingen;

  • -

    bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak 010 - 246 86 21.

 

Opmerking

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.

 

Inlichtingen

Voor vragen en opmerkingen over het besluit, het begrip belanghebbende en deze procedure kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, mevrouw L. de Voogd, telefoonnummer: 010 246 81 66 email: lien.devoogd@dcmr.nl

Deze kennisgeving staat ook op www.dcmr.nl

Locatienummer: 274500, DMS nummer: 22101538