Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijkerkStaatscourant 2015, 9818Ruimtelijke plannen

Logo Nijkerk
Vastgesteld bestemmingsplan gemeente Nijkerk 2014, 3, Nijkerk

Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Nijkerk bij besluit van 26 maart 2015 het bestemmingsplan gemeente Nijkerk 2014, 3 gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van enkele nieuwe ontwikkelingen, het in een bestemmingsplan opnemen van een tweetal reeds verleende omgevingsvergunningen en correcties van verschillende geldende bestemmingsplannen. Het betreft de volgende onderwerpen:

 • Verleende omgevingsvergunningen

  • Realisatie van tien woningen op het perceel Meinsstraat 4 in Nijkerk

  • Realisatie van veertien woningen op het perceel Schulpkamp 61 in Nijkerk

 • Nieuwe ontwikkelingen

  • Het bestemmen van een ‘kleine woning’ aan de Jan Plassensteeg 24a, Nijkerk (uitvloeisel van het actualiserend bestemmingsplan Spaanse Leger dat door de gemeenteraad is vastgesteld)

  • Het planologisch mogelijk maken van nieuwe bijgebouwen op het perceel Nautenaseweg 4 in Nijkerk

  • Het herbestemmen van door de gemeente aan particulieren verkochte groenstroken (in het algemeen betreft het een herbestemming van ‘Groen’ naar ‘Wonen’ of ‘Tuin’)

  • Het planologisch verankeren van de nieuwe Nota Parkeernormen van de gemeente Nijkerk

 • Correcties geldende bestemmingsplannen

  • Het, ten opzichte van het geldende bestemmingsplan Nijkerk 2, corrigeren/vergroten van bouwmogelijkheden bij het Corlaer College in Nijkerk

  • Het, ten opzichte van het geldende bestemmingsplan Nijkerk 1, herstellen van een omissie in de bestemmingsregeling voor het perceel Luxoolseweg 2 in Nijkerk

  • Het, ten opzichte van het geldende bestemmingsplan Nijkerk 1, corrigeren/vergroten van de bouwmogelijkheden voor het perceel Nijverheidsstraat 83 in Nijkerk

  • Het, ten opzichte van het vastgestelde bestemmingsplan Nijkerkerveen en Holkerveen, corrigeren/wegbestemmen van een bouwvlak binnen de bestemming ‘Verkeer’ achter de woningen Nieuwe Kerkstraat 28 en 28a in Nijkerkerveen

  • Het, ten opzichte van het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan Nijkerkerveen en Holkerveen, exact bestemmen van het aantal m2 aan bijgebouwen op het perceel Jacob de Boerweg 6 in Nijkerkerveen

  • Het schrappen van de regeling omtrent de maximale inhoudsmaat van woningen zoals deze is opgenomen in het bestemmingsplan Deelplan 2, eerste fase, Nijkerkerveen

  • Het corrigeren van een verwijzing in de bestemmingsregeling omtrent detailhandel op bedrijventerreinen zoals deze is opgenomen in het bestemmingsplan Bedrijventerrein 1

Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen, alsmede enkele zogeheten ambtshalve aanpassingen, zijn beschreven en van een reactie voorzien in de Notitie zienswijzen en planaanpassingen. Deze notitie is door de gemeenteraad betrokken bij haar besluitvorming tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. De bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen hebben met name betrekking op:

 • Het corrigeren van een bouwmogelijkheid bij Woonzorgcentrum De Pol aan de Vetkamp in Nijkerk

 • Het aanscherpen van de regeling omtrent het borgen van de gemeentelijke parkeernormen in bestemmingsplannen

Middels een amendement heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan besloten een deel van een door de gemeente verkochte groenstrook nabij de Oosterinslag en Veenwal in Hoevelaken niet te bestemmen als Agrarisch met waarden, maar als Groen. Op deze wijze is het mogelijk de betreffende strook te herplanten als houtwal en derhalve een landschappelijke overgang tussen bedrijventerrein en buitengebied te borgen.

Het vaststellingsbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 april 2015 gedurende zes weken ter inzage.

Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn digitaal te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0088-0002 en via www.nijkerk.eu (Ruimtelijke plannen).

De stukken zijn ook in te zien in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend na telefonische afspraak via telefoonnummer 14 033.

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door een ieder die een zienswijze heeft ingediend dan wel redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen.

Volgens de wettelijke regels bevat het beroepschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk met een kopie daarvan); de gronden van het beroep. Verder zendt u een kopie mee van de zienswijze die u tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend, of u geeft een toelichting waarom u niet in de gelegenheid was een zienswijze in te dienen.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit wordt van rechtswege geschorst totdat op dit verzoek is beslist.

Uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening adresseert u als volgt:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u digitaal een beroepschrift indienen via http://digitaalloket.raadvanstate.nl. Op die website staat een handleiding.