Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2015, 9767Ruimtelijke plannen

Logo Hardinxveld-Giessendam
Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Regenboogschool – Sportvoorziening’, Hardinxveld-Giessendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 26 maart 2015 het bestemmingsplan ‘Regenboogschool – Sportvoorziening’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpplan gewijzigd vastgesteld. Dit naar aanleiding van ambtshalve constateringen. De wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht zijn vermeld in de Zienswijzennota, die als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd.

Vastgesteld bestemmingsplan ter inzage tot en met 20 mei 2015

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, de zienswijzennota en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 april 2015 tot en met 20 mei 2015 bij de receptie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam, voor een ieder ter inzage. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.

Het bestemmingsplan kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.hardinxveld-giessendam.nl (Actueel/Documenten ter inzage) en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door invullen van de locatie, de naam van het ontwerpbestemmingsplan of het plan ID-nummer: NL.IMRO.0523.BP2015REGENBOOG-VG01.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de ter inzagetermijn beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

  • belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij:

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

Het instellen van beroep schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet op. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien een belanghebbende wil voorkomen dat er door de inwerkingtreding van het bestemmingsplan een onomkeerbare situatie ontstaat, kan – naast het instellen van beroep- door genoemde belanghebbende tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via bovenstaand adres. Het bestemmingsplan treedt dan niet eerder in werking dan nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

Crisis- en Herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.