Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2015, 9682Vergunningen

Kennisgeving Gasopslag Bergermeer, Ministerie van Economische Zaken

Van vrijdag 1 mei 2015 tot en met vrijdag 12 juni 2015 ligt de omgevingsvergunning ter inzage voor wijziging van de waterinjectie in het Bergermeerreservoir. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit kunnen beroep instellen.

Taqa Energy B.V. realiseert een ondergrondse gasopslag in het aardgasveld dat op circa 2.200 meter diepte ligt onder de Bergermeer ten westen van Alkmaar: Bergermeer Gasopslag. Deze gasopslag dient ertoe om in de winters tijdig voldoende gas te kunnen blijven leveren. Ten behoeve van het project Gasopslag Bergermeer zijn in fase 1 de benodigde uitvoeringsbesluiten en een inpassingsplan in 2011 vastgesteld. Het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten zijn destijds met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling) voorbereid, onder coördinatie van de Minister van Economische Zaken. Nu wordt in de tweede fase de reeds vergunde waterinjectiecapaciteit gewijzigd.

De bovenbedoelde wijziging is nodig omdat Taqa Energy B.V. een toename verwacht van de waterproductie uit het Bergermeerreservoir, als gevolg van het produceren van aardgas uit de Gasopslag Bergermeer. Het gaat om water dat van nature in het reservoir aanwezig is en tijdens de productiefase van de ‘productie/injectiecyclus’ wordt meegeproduceerd.

De waterinjectiecapaciteit in het Bergermeerreservoir wordt gewijzigd van 200 kubieke meter naar maximaal 811 kubieke meter water per dag (onder gelijkblijvend jaarvolume). Om de wijziging van deze waterinjectiecapaciteit mogelijk te maken, wordt het water in een ander deel van het reservoir geïnjecteerd.

Het gaat in deze tweede fase om een omgevingsvergunning die nodig is ten behoeve van het wijzigen van de waterinjectiecapaciteit. Dit besluit wordt – omdat het benodigd is voor het project Gasopslag Bergermeer – voorbereid met de rijkscoördinatieregeling onder coördinatie van de Minister van Economische Zaken.

Het besluit

Wat gaat er precies gebeuren? De omgevingsvergunning wordt veranderd om de beoogde gewijzigde waterinjectie mogelijk te maken.

Het ontwerp van dit besluit heeft vrijdag 12 december 2014 tot en met donderdag 22 januari 2015 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn er 3 zienswijzen en 1 bestuursreactie naar voren gebracht. Onlangs is het besluit genomen.

Het besluit op aanvraag wordt op donderdag 30 april 2015 door de Minister van EZ bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit kunnen nu beroep instellen tegen het besluit in deze fase.

Waar kunt u het besluit inzien?

U kunt van vrijdag 1 mei 2015 tot en met vrijdag 12 juni 2015 het besluit en de onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locaties:

  • balie Bouwen en Wonen van het Stadskantoor van de gemeente Alkmaar, Mallegatsplein 10, Alkmaar, T 14 072 of (072) 548 88 88;

  • gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4, Alkmaar, T (072) 888 00 00;

  • informatiecentrum van de gemeente Heiloo, Raadhuisplein 1, Heiloo, T (072) 535 66 66.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 2 mei 2015 tot en met vrijdag 12 juni 2015. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit, kan ook beroep instellen.

Op het besluit is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZ ter attentie van de directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit;

  • de redenen waarom men het niet eens is met het besluit.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte daarvan, de manier waarop en binnen welke termijn u dit moet betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar vindt u meer informatie?

Alle stukken zijn ook beschikbaar via: www.bureau-energieprojecten.nl, T (070) 379 89 79.