Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenStaatscourant 2015, 9634Ruimtelijke plannen
Bestemmingsplan en omgevingsvergunning ‘Zweeloo-Aalden, Aelderstraat 1’
Logo Coevorden
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden maakt, op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat gedurende een termijn van 6 weken ter inzage ligt:
  • a.
    het door de gemeenteraad op 9 december 2014 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Zweeloo-Aalden, Aelderstraat 1;
  • b.
    de beschikking dd. 1 april 2015 tot vaststelling van een hogere grenswaarde ten behoeve van de te bouwen appartementen in het kader van dit bestemmingsplan.
  • c.
    de op 1 april 2015 verleende omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een kantoorpand op het perceel Aelderstraat 1 in Aalden.
Het plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om gefaseerd maximaal 12 woningen en kleine bedrijvigheid te realiseren op het perceel Aelderstraat 1 te Aalden.
Initiatiefnemer heeft naar aanleiding van reacties op de ontwerpplannen besloten bouwdeel A lager uit te voeren dan oorspronkelijk aangevraagd.
Verder is het beeldkwaliteitsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan aangepast en aangescherpt
Vanwege het aantal te realiseren woningen valt dit project onder de bepalingen van de Crisis- en herstelwet.
B eschikking v aststelling hogere grenswaarde
Burgemeester en wethouders van Coevorden hebben op 1 april 2015 een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 82 e.v. van de Wet geluidhinder vastgesteld ten behoeve van bovengenoemd bestemmingsplan.
Dit omdat het plan is gelegen binnen de bestaande geluidzone van de Aelderstraat in Aalden. Om het gewenste plan mogelijk te maken vanuit de Wet geluidhinder is een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai nodig van 56 dB.
Coördinatieregeling
Artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening Coevorden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Dat wil zeggen dat de voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten tegelijk worden behandeld. De aanvrager heeft verzocht om op grond van de coördinatieverordening, naast het verzoek om herziening van het bestemmingsplan en vaststelling van de hogere grenswaarde ook de omgevingsvergunning voor de bouw van een kantoorpand op het perceel Aelderstraat 1 te Aalden gecoördineerd te behandelen.
De betreffende omgevingsvergunning voor het bouwen van een kantoorpand op het perceel Aelderstraat 1 in Aalden is op 1 april 2015 verleend.
Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?
Het bestemmingsplan het raadsbesluit en de onderliggende stukken, de beschikking tot vaststelling van een hogere grenswaarde en de omgevingsvergunning voor de bouw van een kantoorpand
kunnen worden ingezien van 8 april 2015 tot en met 19 mei 2015, tijdens de openingsuren van het Klantcontactcentrum in het Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden. Na telefonische afspraak is inzage in de stukken buiten openingstijden ook mogelijk. Desgewenst kan op de afdeling een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.
U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.coevorden.nl/bekendmakingen.
Beroep
Een belanghebbende:
* die tijdig een zienswijze tegen de ontwerpstukken naar voren heeft gebracht;
* aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij in een eerder stadium geen zienswijze naar voren heeft gebracht;
* die zich niet kan vinden in de bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan of niet kan vinden in de ten opzichte van het ontwerp doorgevoerde wijzigingen in de verleende omgevingsvergunning;
kan vanaf 8 april 2015 tot en met 19 mei 2015 tegen de besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Het is overigens verstandig om, voordat u beroep indient, informatie te vragen op het gemeentehuis. Daar kan men u precies vertellen hoe de betreffende besluiten tot stand zijn gekomen. U kunt daarvoor terecht bij het Klantcontactcentrum in het Hof van Coevorden. Daar kunt u tevens informatie krijgen over het indienen van een beroepschrift en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Coevorden, 7 april 2015
Het college van B&W voornoemd,
B.J. Bouwmeester,
burgemeester.
M.N.J. Broers,
secretaris.