Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Aa en HunzeStaatscourant 2015, 9628Ruimtelijke plannen

Logo Aa en Hunze
Kennisgeving ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan ‘Nooitgedacht – Hof van Saksen’, Aa en Hunze

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Nooitgedacht – Hof van Saksen’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht. Het ontwerp is een vervolg op het voorontwerp, dat begin dit jaar ter inzage heeft gelegen en is ten opzichte daarvan niet gewijzigd.

Zakelijke inhoud

Het plangebied betreft het recreatiepark Hof van Saksen aan de Veldweg te Nooitgedacht.

Het doel van dit bestemmingsplan is de huidige planologische regeling te actualiseren en waar nodig ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen. De eigenaar van het recreatiepark wil hiermee nieuwe faciliteiten en attracties toevoegen en zo het park aantrekkelijker maken voor een bredere doelgroep. Het recreatiepark is van oorsprong luxueus van opzet en de aanwezige voorzieningen zijn vooral gericht op volwassenen. De ontwikkeling van nieuwe voorzieningen op het park zijn dan ook vooral gericht op het aantrekkelijker maken van het park voor kinderen en daarmee voor gezinnen.

De eigenaar wil op de korte tot middellange termijn een aantal ontwikkelingen realiseren. Op korte termijn worden een parkeerterrein aan de zuidzijde van het park en een uitbreiding van het zwembad met een glijbaantoren en vier glijbanen met een hoogteverval van 16 – 17 meter en een skim-out ruimte gerealiseerd. De hoogte van de glijbaantoren zal circa 20 meter bedragen. Daarnaast worden aan het Havezathegebouw extra overdekte ruimtes toegevoegd, zodat de functionaliteit van het gebouw het jaar rond toeneemt.

In het gebouw De Brink worden nieuwe speelvoorzieningen gerealiseerd, zoals een trampolinehal. Omdat hierdoor een deel van de huidige opslag verdwijnt wordt er in de directe omgeving van De Brink nieuwe opslagruimte gerealiseerd. Rondom het centrale deel van het meer en het onbebouwde deel van het recreatiepark ten oosten van het Havezathegebouw worden speeltoestellen met een bouwhoogte van maximaal 14 meter geplaatst. In een gebied nabij het Havezathegebouw wordt ten slotte bebouwing van maximaal 13 meter hoog beoogd.

Ter inzage legging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage met ingang van 9 april 2015 tot en met 13 mei 2015 tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan gedurende deze periode te raadplegen op de website van de gemeente (www.aaenhunze.nl) en via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/.

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 26 77 43 (dhr. Van Dam) of bij geen gehoor (0592) 26 77 93.