Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2015, 9506Vergunningen

Logo Hoogeveen
Voornemen verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Zuideropgaande 93 en 93 a, Hollandscheveld, Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maken bekend dat zij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van plan zijn een vergunning te verlenen voor:

  • Zuideropgaande 93 en 93 a (voorlopig), Hollandscheveld, bouwen van een dubbele woning (artikel 2.1, lid 1, sub a en sub c van de Wabo).

Op de voorbereiding van dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 6 weken ter inzage van 9 april 2015 tot en met 20 mei 2015, in het Compagnieshuis bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen en zijn tevens te raadplegen op www.hoogeveen.nl/inzage. Tijdens de inzagetermijn, gerekend vanaf de dag na publicatie, kunt u bij B&W mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Als u een mondelinge zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Geu Reijne van team vergunningen.