Logo Urk
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluherziening parkeernormen Urk’, Urk

Burgemeester en wethouders van Urk maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 maart 2015 het bestemmingsplan ‘Parapluherziening parkeernormen Urk’ heeft vastgesteld.

Het plangebied bestaat uit het gehele Urker grondgebied met uitzondering van het Oude Dorp. Door middel van dit paraplubestemmingsplan wordt het parkeerbeleid zoals dat in de Visie Parkeren en de Parkeernotitie 2014, 1e herziening is vastgelegd, doorgevoerd in de reeds vigerende bestemmingsplannen.

Het bestemmingsplan ‘Parapluherziening parkeernormen Urk’ ligt met ingang van 7 april 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn van terinzagelegging kan het plan tijdens openingsuren worden ingezien bij het Gemeenteportaal, afdeling Publiekszaken, Singel 9 te Urk. Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen via de website van de gemeente Urk: www.urk.nl, onder ‘wonen, verkeer en veiligheid’ of ‘werk en ondernemen’ > ‘bestemmingsplannen’. De digitale verbeelding van het bestemmingsplan is te raadplegen op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0184.BP2014Parkeren-0301

De bronbestanden zijn te vinden op: http://www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/urk/plannen/

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken (art. 6.13 Awb);

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Naar boven